Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 4170Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit Wet bodembescherming Evaluatie slootdemping 38az02210

De Omgevingsdienst Midden-Holland maakt namens de Provincie Zuid-Holland bekend dat ten aanzien van de locatie Nesse Tiendweg gedempte sloot(dempingsnummer38az02210) is besloten dat wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering en het behaalde saneringsresultaat zoals verwoord in het evaluatieverslag en wordt ingestemd met het nazorgplan.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het besluit en de daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088 54 50 000). Deze procedure heeft kenmerk 2017183850.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend. Dit moet geschieden binnen zes weken na 21 september 2017, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. secretariaat bezwarencommissie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Tevens kan een voorlopige voorziening ingevolge artikel 8:81 van de Awb juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het is voor u wellicht ook mogelijk om het verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://digitaalloket.raadvanstate.nl).

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Bodem en archeologie van de Omgevingsdienst Midden-Holland, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.