Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 4125Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling mobiliteit en milieu september 2017

 

Besluit van 12 september 2017 van het hoofd van de afdeling mobiliteit en milieu in diens rol als ambtelijk opdrachtgever tot vaststelling van het ondermandaat ten behoeve van de onder hem ressorterende ambtelijk opdrachtnemers (Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling mobiliteit en milieu september 2017)

 

Het hoofd van de afdeling mobiliteit en milieu,

 

Gelet op;

  • -

    het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2017 van 20 december 2016 (Provinciaal blad 2016, 6905), en

  • -

    het ondermandaatbesluit van de secretaris voor de provinciale organisatie 2017 van 23 december 2016 (provinciaal blad 2016, 7035), gewijzigd bij besluit van 6 september 2017 (provinciaal blad 2017, 3937);

Besluit vast te stellen het Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling mobiliteit en milieu september 2017.

Artikel 1 Ondermandaat

Aan de ambtelijk opdrachtnemers van de hierna te noemen opgaven worden de bevoegdheden behorende bij de mandaatnummers AAA16, AAA18, AAA22 en AAA33 toegekend voor zover ze betrekking hebben op de desbetreffende opgave:

MerwedeLingelijn

Spoorcorridors HOV-net Z-H Noord

N57/218

N59

Corridor Rotterdam – Antwerpen

Programma P+R

Parallelstructuur A12

A16 Blankenburgverbinding

Programma fiets

Groene cirkels

Buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk-Schiphol

Buscorridor Alphen-Schiphol

R-net en overige buscorridors

N206 verlegging Duinvallei

Corridor N207 Zuid – Greenport Boskoop

N211 Wippolderlaan

Duinpolderweg

N498B Haltepaar Schaapsweg GO – Rotterdam

Artikel 2 Intrekking ondermandaatbesluit

Het ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling mobiliteit en milieu van 27 december 2016 (provinciaal blad 2016, 7037) wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling mobiliteit en milieu september 2017.

 

Den Haag, 12 september 2017

 

J. H. Vroon