Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2017, 4065Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel –Subsidieplafonds 2017

Besluit: 13.09.2017

Kenmerk: 2017/0316017

Inlichtingen bij: Gerrie Gelderman-Goslinga

Telefoon: 038 – 499 7634

E-mail: g.gelderman-goslinga@overijssel.nl

 

 

Kennisgeving

 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, de volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld voor 2017:

 

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs)

 

 

Hoofdstuk 6 Regionale economie

 

Paragraaf 6.2 Innovatie agro&food in Overijssel: € 1.700.000,- (het vorige subsidieplafond was € 1.500.000,-).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

 

Paragraaf 6.19 Stimulering innovaties gericht op verduurzaming agro&food sector: € 1.000.000,- (het vorige subsidieplafond was € 400.000,-).

Volgorde van behandeling; in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit Provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd