Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Reductie erfemissie beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 september 2017, kenmerk 5.3/2017002437, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Reductie erfemissie beheergebied waterschap Noorderzijlvest

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van 18 april 2017, Provinciaal Blad 2017-2534, hierna te noemen de Uitvoeringsregeling;

 

 

BESLUITEN:

 

 

vast te stellen het Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Reductie erfemissie beheergebied waterschap Noorderzijlvest.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

voorzitter

secretaris

 

 

Uitgegeven 18 september 2017

 

Artikel 1 Openstelling en openstellingsgebied

 • 1.

  De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen die verdergaan dan de geldende Unie-normen of nationale normen (zie toelichting 'wettelijk en bovenwettelijk').

 • 2.

  Deze openstelling geldt voor het deel van het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest dat gelegen is binnen de provincie Drenthe en dat is aangegeven op de kaart van bijlage 1 van dit openstellingsbesluit.

 • 3.

  De openstelling richt zich op het ondersteunen van melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven bij het verminderen van erfemissies van respectievelijk nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

 

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale subsidieplafond bedraagt € 475.000,-- bestaande uit 50% waterschapsmiddelen en 50% provinciale middelen.

 • 2.

  Het deelsubsidieplafond beschikbaar voor akkerbouwers bedraagt € 175.000,--.

 • 3.

  Het deelsubsidieplafond beschikbaar voor melkveehouders bedraagt € 300.000,--.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor de in artikel 3, sub 1a tot en met sub 1c en sub 2 van de in de Uitvoeringsregeling genoemde activiteiten.

 

Artikel 4 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling wordt een subsidie geweigerd indien de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 25.000,--.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan de in artikel 4, sub a, tot en met sub e, sub g en sub j van de Uitvoeringsregeling genoemde doelgroepen.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling dient de aanvrager het aanvraagformulier met het model projectplan en de begroting ingevuld in te dienen conform de daarvoor beschikbare formats.

 • 2.

  Indien van toepassing dient de aanvrager eveneens het model Machtigingsovereenkomst individuele subsidieaanvragen en het model Machtiging en samenwerkingsovereenkomst ingevuld in te dienen.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten consulteren waterschap Noorderzijlvest bij de beoordeling van de aanvraag.

 

Artikel 7 Aanvraagperiode

Een aanvraag kan worden ingediend van 1 oktober 2017 tot en met 30 november 2017.

 

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De volgende in artikel 9 van de Uitvoeringsregeling genoemde kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  lid 1 tot en met lid 4;

 • b.

  lid 5, sub b, onder i, vii en viii;

 • c.

  lid 5, sub d, onder xvi en xvii;

 • d.

  lid 6;

 • e.

  lid 7, waarvoor geldt dat maximaal één advies per bedrijf voor subsidie in aanmerking komt.

 

Artikel 9 Subsidiehoogte

In aanvulling op artikel 11, lid 1a tot en met lid 1d, van de Uitvoeringsregeling geldt een maximum subsidiepercentage van 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,-- per individuele onderneming voor de kosten zoals genoemd in artikel 8, lid b en lid c, van dit openstellingsbesluit.

 

Artikel 10 Deelnemers

Het minimale aantal deelnemers per project is tien. Per project bestaan de deelnemers uit akkerbouwbedrijven of melkveehouderijen, maar niet uit een combinatie van deze twee bedrijfstypen.

 

Artikel 11 Overige verplichtingen

 • 1.

  Projecten dienen binnen drie jaar te zijn afgerond.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen Gedeputeerde Staten om uitstel worden verzocht op de in het vorige lid genoemde termijn.

 • 3.

  Projecten met een looptijd van langer dan één jaar dienen één maal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Dit openstellingsbesluit treedt in werking op 1 oktober 2017 en vervalt op 1 december 2017.

 

Toelichting

 

Wettelijk en bovenwettelijk

Onder 'wettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verplicht zijn volgens geldende Unie-normen of nationale normen of op korte termijn verplicht worden gesteld. Wettelijke activiteiten zijn uitgesloten van subsidie.

 

Onder 'bovenwettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verder gaan dan de geldende of op korte termijn ingevoerde Unie-normen of nationale normen. Voor bovenwettelijke activiteiten kunt u mogelijk subsidie ontvangen.

 

Deelnemer

Een deelnemer is in deze een persoon of bedrijf die/dat als onderdeel van het subsidieproject minimaal een extern advies voor uit te voeren maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit laat uitvoeren.

 

Subsidiabele activiteiten

Dit openstellingsbesluit heeft met name betrekking op projecten of activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling DAW provincie Drenthe genoemde doelen. Het besluit richt zich op het voorkómen en/of verminderen van erfemissie.

 

Subsidiehoogte

In de Uitvoeringsregeling DAW provincie Drenthe is nadrukkelijk gekeken naar de staatssteun aspecten. In verband hiermee is een koppeling gemaakt met de Landbouw vrijstellingsverordening (Lvv). In deze verordening zijn de maximale steunpercentages opgenomen die verstrekt mogen worden aan landbouwers, zonder dat er sprake is van staatssteun. In dit openstellingsbesluit zijn subsidie/steunpercentages per activiteit voor de openstelling erfemissie DAW weergegeven.

 

Subsidiabel/ subsidiabele kosten

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de ingediende begroting. In de begroting moeten de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van project onderbouwd worden. Niet alle kosten komen automatisch in aanmerking voor subsidie. De hoofdregel is dat het gaat om kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om de activiteiten in het project uit te voeren en dat de kosten rechtstreeks verbonden zijn met deze activiteiten.

 

Overige verplichtingen

Bij het indienen van een subsidieaanvraag moet tevens het model Projectplan en de model Begroting ingediend worden conform de formats van de provincie Drenthe (zie website provincie Drenthe https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket). Deze modellen moeten verplicht ingevuld worden voordat de subsidieaanvraag in behandeling genomen kan worden. Indien van toepassing moeten ook de modellen aangaande samenwerking en de machtingsovereenkomsten ingevuld en ingediend worden.

 

Bijlage 1: Kaart begrenzing openstellingsbesluit

Naar boven