Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 4033Beschikkingen | afhandelingWet bodembescherming - Leidseweg 219 (vml Zilverfabriek) te Voorschoten

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 4 september 2017 een melding ontvangen van Stichting Bodembeheer Nederland. De melding betreft een verzoek tot het wijzigen van de tenaamstelling van de beschikking op het saneringsplan waarmee de Omgevingsdienst op 17 juli 2015 heeft ingestemd. De tenaamstelling dient te worden gewijzigd van Amex Property B.V. naar Stichting Bodembeheer Nederland. De melding heeft betrekking op Leidseweg 219 (vml Zilverfabriek) te Voorschoten. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA062600013.

Verkorte procedure

Bij de wijziging van de tenaamstelling van de beschikking instemming saneringsplan wordt redelijkerwijs aangenomen dat er geen behoefte bestaat aan de toepassing van de procedure 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarom wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd, maar direct een definitief besluit genomen.

Besluit

Wij hebben besloten de beschikking met kenmerk 2015016542, van 17 juli 2015, inzake de goedkeuring van het saneringsplan voor de locatie Leidseweg 219 (vml Zilverfabriek) te Voorschoten, de tenaamstelling te wijzigen van Amex Property B.V. in Stichting Bodembeheer Nederland. Voor het overige blijft de beschikking met kenmerk 2015016542 van 17 juli 2015 in stand.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van 18 september 2017 tot en met 27 oktober 2017 in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Leidseweg 25 in Voorschoten. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Bezwaar

Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij de Provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer J. Kromhout via 071-4083392 of J.Kromhout@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2017107438.