Wijziging Beleidsregel Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 september 2017, kenmerk 5.2/2017002436, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Beleidsregel Wet natuurbescherming provincie Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Wet natuurbescherming;

 

 

BESLUITEN:

 

 

De Beleidsregel Wet natuurbescherming provincie Drenthe, zoals vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 december 2016, kenmerk 3.3/2016005213, Provinciaal blad nummer 6940 van 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

  • A.

    Paragraaf 2.3, eerste lid komt te luiden als volgt:

Aan een project of andere handeling wordt bij een toestemmingsbesluit niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld uit segment 2 per PAS-programmaperiode. De 3,00 mol heeft enkel betrekking op de hectares waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijke habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soort voorkomt en waarbij sprake is van een naderende overbelasting (maximaal -70 mol onder de KDW) van stikstofdepositie. Ingeval het project of de andere handeling betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, geldt de waarde van 3 mol stikstof per hectare per jaar per PAS-programmaperiode in cumulatie met andere projecten of handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting, met inbegrip van projecten en handelingen in de PAS-programmaperiode die ingevolge artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming zijn uitgezonderd van het verbod van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming.

 

  • B.

    In de toelichting bij paragraaf 2.3, onder het kopje ‘Maximum aan toe te kennen ontwikkelingsruimte binnen een programmaperiode’, wordt na zin ‘Hiertoe is een maximumhoeveelheid (…) per project of andere handeling’ een nieuwe zin ingevoegd, luidende:

De 3,00 mol heeft enkel betrekking op de hectares waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijke habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soort voorkomt en waarbij sprake is van een naderende overbelasting (maximaal -70 mol onder de KDW) van stikstofdepositie.

 

  • C.

    De wijzigingen onder A en B treden in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

J.J. van Aartsen, voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

 

 

Uitgegeven 8 september 2017

Naar boven