Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 3720BeleidsregelsBeleidsregels bevoorschotting en uitbetaling van subsidies 2017

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 18 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 25 juli 2017 hebben vastgesteld:

 

BELEIDSREGELS BEVOORSCHOTTING EN UITBETALING VAN SUBSIDIES 2017

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle subsidies waarop de vigerende Algemene Subsidieverordening van toepassing is.

Artikel 2 Bevoorschottingssystematiek en uitbetaling

De volgende categorieën zijn in dit kader te onderscheiden:

 • A.

  Subsidies < € 25.000,00 én subsidies van € 25.000,00 of meer die door Gedeputeerde Staten zijn aangewezen

  Bij alle subsidies < € 25.000,00 én door Gedeputeerde Staten aangewezen subsidies van € 25.000,00 of meer die direct, zonder voorafgaande subsidieverleningsbeschikking worden vastgesteld, zal het totale subsidiebedrag binnen zes weken na verzenddatum van de beschikking in één keer worden overgemaakt op de rekening van de subsidieontvanger.

   

 • B.

  Subsidies van € 25.000,00 tot € 125.000,00

  Bij projectsubsidies zal direct bij de subsidieverleningsbeschikking een voorschot worden verleend van 90%. Dit voorschot zal binnen zes weken na verzenddatum van de beschikking worden overgemaakt op de rekening van de subsidieontvanger.

   

  Exploitatiesubsidies worden 100% automatisch, dat wil zeggen zonder daartoe een verzoek te hoeven doen, bevoorschot. In de subsidieverleningsbeschikking zullen twee momenten van bevoorschotting, elk van 50% van het subsidiebedrag, worden opgenomen.

   

  Waarderingssubsidies worden 100% automatisch, dat wil zeggen zonder daartoe een verzoek te hoeven doen, bevoorschot.

   

 • C.

  Subsidies vanaf € 125.000,00

  Bij projectsubsidies vanaf € 125.000,00 zal bij de subsidieverlening op basis van de ingediende liquiditeitsprognose van de subsidieontvanger, een schema van de bevoorschotting worden opgenomen tot maximaal 90%. De momenten van uitbetaling van de voorschotten zullen worden opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking.

   

  Exploitatiesubsidies worden tot 100% automatisch, dat wil zeggen zonder daartoe een verzoek te hoeven doen, bevoorschot volgens het in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen (maandelijks) bevoorschottingsschema.

   

  Waarderingssubsidies worden 100% automatisch, dat wil zeggen zonder daartoe een verzoek te hoeven doen, bevoorschot.

Artikel 3 Aangepaste bevoorschotting

 • 1.

  Indien de subsidieontvanger op grond van zijn meldingsplicht aangeeft, dat de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit niet conform de subsidieverleningsbeschikking plaatsvindt, kan, indien nodig, het bevoorschottingsritme en de hoogte van de nog te ontvangen voorschotten worden aangepast.

 • 2.

  De bevoorschotting zal conform de in deze beleidsregels geschetste beleidslijn worden toegepast, tenzij Gedeputeerde Staten anders bepalen (bijvoorbeeld bij grote subsidiebedragen of bij meer dan normale risico's).

Artikel 4 Samenloop met andere regels

Deze Beleidsregels zijn niet van toepassing indien Provinciale, Rijks- of Europese regelgeving dit niet toestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Beleidsregels bevoorschotting en uitbetaling van subsidies’ worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Beleidsregels bevoorschotting en uitbetaling van subsidies 2017.

 • 2.

  Deze Beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 3.

  Deze Beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels bevoorschotting".

 

Maastricht, d.d. 25 juli 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2 Bevoorschottingssystematiek en uitbetaling

Schematisch ziet de bevoorschottings- en uitbetalingssystematiek in artikel 2 er als volgt uit:

 

A. Subsidies tot € 25.000,00 én door GS aangewezen subsidies van € 25.000,00 of meer die direct zonder voorafgaande subsidieverleningsbeschikking worden vastgesteld

Er vindt géén bevoorschotting plaats. De subsidie wordt direct vastgesteld en 100% uitbetaald.

B. Subsidies van € 25.000,00 tot € 125.000,00

Projectsubsidies: bij de subsidieverlening wordt automatisch een voorschot van 90% verstrekt.

Exploitatiesubsidies: in de subsidieverleningsbeschikking worden twee momenten voor 50% bevoorschotting opgenomen. Er vindt dus 100% bevoorschotting plaats.

Waarderingssubsidies: bij de subsidieverlening wordt automatisch een voorschot van 100% verstrekt.

C. Subsidies vanaf € 125.000,00

Projectsubsidies: op basis van de ingediende liquiditeitsprognose van de subsidieontvanger zal automatische bevoorschotting plaatsvinden tot maximaal 90%.

Exploitatiesubsidies: op basis van het door GS vastgestelde bevoorschottingsschema zal automatisch maandelijks bevoorschotting plaatsvinden tot 100%.

Waarderingssubsidies: bij de subsidieverlening wordt automatisch een voorschot van 100% verstrekt.