Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 3703Beschikkingen | afhandelingBeschikkingen Wet natuurbescherming, binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid De Aarlanden

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op 8 april 2011, kenmerk PZH-2011-276699334 verleende ontheffing voor het vangen van de zwarte kraai met vangkooien en kastvallen (I) en de op 24 mei 2011, Kenmerk PZH-2011-291294191, verleende ontheffing voor het vangen van de kauw met vangkooien en kastvallen (II) in te trekken. De locatie betreft binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid De Aarlanden.

Bezwaar

De beschikkingen zijn op 15 augustus 2017 verzonden. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00487601 (I) en/of 00487600 (II). Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.