Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 3679Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit Uniforme Saneringen - Rouwkooplaan 8 te Voorschoten

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door PJ Milieu BV. Het betreft een melding inzake categorie immobiel van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) voor de locatie Rouwkooplaan 8 te Voorschoten, kadastraal bekend als gemeente Voorschoten, sectie B, nummer 9355. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA062600608.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer J. Kromhout via 071-4083392 of J.Kromhout@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2017097937.