Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 3656Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (Bus) Hondsdijk 40 in Koudekerk aan den Rijn

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 8 augustus 2017 een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2017191194. De melding betreft het voornemen een sanering uit te voeren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen (Bus) op de locatie Hondsdijk 40 in Koudekerk aan den Rijn. De melding is getoetst aan artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. De melding is in overeenstemming met deze regelgeving. De melder kan daarom vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.

Procedure

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht; zodoende is geen inspraak, bezwaar en/of beroep mogelijk.