Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 3551Overige besluiten van algemene strekkingReglement inzake provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies 2017

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 27, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 25 juli 2017 hebben vastgesteld:

 

Reglement inzake provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Avg: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • b.

  Beheerders: de in dit reglement aangewezen functionarissen, die zorgdragen voor de uitvoering en naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde en de in de vigerende Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies bepaalde taken en bevoegdheden uitoefenen.

 • c.
 • d.

  Gegevensverwerking of verwerking: verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub b, van de wet of artikel 4 onder 2 Avg in het kader van het door de Provincie Limburg gehanteerde registratiesysteem.

 • e.

  Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • f.

  Registratie: registratie zoals bedoeld in de vigerende Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies.

Artikel 2 Het beheer van de registratie

De beheerders van de registratie zijn het clusterhoofd Subsidies en de Senior Subsidievaststelling.

Artikel 3 Raadplegen registratie

De registratie is te raadplegen door medewerkers die daarvoor zijn geautoriseerd door de beheerder(s) van de registratie.

Artikel 4 Wet bescherming persoonsgegevens/Avg

 • 1.

  De beheerder(s) ziet(n) er op toe dat de registratie onder toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gemeld aan het College bescherming persoonsgegevens/de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 2.

  Indien een verzoek conform artikel 35, eerste lid, van de wet of artikel 15 Avg is ingediend, ziet(n) de beheerder(s) er op toe dat hem/haar wordt mede gedeeld of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 • 3.

  Indien een verzoek conform artikel 36, eerste lid, van de wet of artikel 16, 17, 18, 20 Avg is ingediend, ziet(n) de beheerder(s) er op toe dat de in de vigerende Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies genoemde gegevens worden verbeterd, aangevuld, verwijderd, overgedragen, de gegevensverwerking wordt gestaakt of afgeschermd c.q. beperkt indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Artikel 5 Vernietiging gegevens

De beheerder(s) ziet(n) er op toe dat de in de vigerende Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies genoemde gegevens worden vernietigd, indien en voor zover zij ingevolge het bepaalde in de vigerende beleidsregels niet meer mogen worden bewaard.

Artikel 6 Technische en organisatorische maatregelen

Ter beveiliging van de registratie tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt(en) door de beheerder(s) technische en organisatorische maatregelen getroffen, welke maatregelen er mede op gericht zijn om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het Reglement inzake provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van het Reglement op provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies 2017.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement registratiebeleid.

   

Maastricht, d.d. 25 juli 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA