Wijzigingsbesluit Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 20, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 25 juli 2017 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten

Artikel I

Artikel 1 van de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten:

“Deze beleidsregels zijn van toepassing op voor projecten verleende subsidies waarop ofwel de Algemene Subsidieverordening 2004 van toepassing is ofwel de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied ofwel de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg.”

 

Wordt vervangen door:

 

“Deze beleidsregels zijn van toepassing op voor projecten verleende subsidies waarop ofwel de vigerende Algemene Subsidieverordening ofwel de vigerende Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied van toepassing is dan wel van toepassing wordt verklaard.”

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Maastricht, d.d. 25 juli 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven