Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 3525BeleidsregelsBeleidsregels verlagen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 25 juli 2017 hebben vastgesteld:

 

Beleidsregels verlagen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

 

Overwegende dat:

  • Gedeputeerde Staten subsidies verstrekken in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Limburg (SVNL), de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Limburg 2016 (SVNL 2016) en de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Limburg. Bovengenoemde subsidieverordeningen worden mede gefinancierd vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma en moeten passen binnen de kaders van toepasselijke Europese verordeningen;

  • door de overige provincies en de staatssecretaris eveneens subsidies worden verstrekt op grond van Plattelandsontwikkelingsprogramma waarop dezelfde Europese verordeningen van toepassing zijn;

  • Europa voorschrijft dat subsidieverlenende overheden vastleggen welke sancties worden toegepast in het geval de subsidieontvanger de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen niet naleeft of de gesubsidieerde activiteiten niet uitoefent;

  • de staatssecretaris van Economische Zaken in overleg met Gedeputeerde Staten van de provincies de “Beleidsregels verlagen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma POP” heeft vastgesteld;

  • het uit oogpunt van overzichtelijkheid en rechtsgelijkheid wenselijk is dat Gedeputeerde Staten deze beleidsregels van overeenkomstige toepassing verklaren bij het verlagen van door hen verstrekte subsidies op grond van SVNL, SVNL 2016 en de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Limburg.

Gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel I

Bij het verlagen van subsidies als bedoeld in hoofdstuk 4 en de afdelingen 5.1.3 en 5.1.4 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Limburg en paragraaf 3 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Limburg 2016, handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 mei 2016, nr. WJZ/16027022, houdende beleidsregels omtrent het verlagen van subsidie verleend voor plattelandsontwikkeling in het kader van verordening (EU) nr. 1305/2013 en Verordening (EU) 1698/2005 (Beleidsregels verlagen subsidie POP, http://wetten.overheid.nl/BWBR0037981), vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken bij besluit van 19 mei 2016, tenzij de wijze van verlaging rechtstreeks voortvloeit uit genoemde regelingen of de toepasselijke Europese regelgeving.

Artikel II

Bij het verlagen van subsidies als bedoeld in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Limburg handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 mei 2016, nr. WJZ/16027022, houdende beleidsregels omtrent het verlagen van subsidie verleend voor plattelandsontwikkeling in het kader van verordening (EU) nr. 1305/2013 en Verordening (EU) 1698/2005 (Beleidsregels verlagen subsidie POP, http://wetten.overheid.nl/BWBR0037981), vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken bij besluit van 19 mei 2016, tenzij de wijze van verlaging rechtstreeks voortvloeit uit genoemde regelingen of de toepasselijke Europese regelgeving.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels verlagen subsidies POP.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 25 mei 2016.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 25 juli 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA