Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 3366Overige besluiten van algemene strekkingOpenstelling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 beheerjaar 2018 t/m 2021

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 11 juli 2017 hebben vastgesteld:

 

Openstellingsbesluit en subsidieplafond Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 (SvNL2016)

ARTIKEL I

A. SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Limburg (SVNL2016) worden voor het begrotingsjaar 2018 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 SVNL2016 voor de leefgebieden met de aanduiding:

  • Open Akkerland

  • Open Grasland

  • Droge Dooradering

  • Natte Dooradering

In totaal is het subsidieplafond €5,0 mln. voor de periode 2018 t/m 2021, te weten €1,25 mln. per jaar en te verdelen over de verschillende leefgebieden.

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

  • 1.

    Onder verwijzing naar artikel 3.1 van de SVNL2016 kunnen aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit in de periode van 1 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 worden ingediend bij de Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Randwyck-Maastricht.

  • 2.

    De aanvragen kunnen schriftelijk bij de provincie Limburg worden ingediend.

ARTIKEL II

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

C. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

n.v.t.

ARTIKEL III

n.v.t.

ARTIKEL IV

De subsidies als opgenomen onder Artikel I in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2017.

ARTIKEL V

Openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 beheerjaar 2018 t/m 2021

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 11 juli 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

De heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

De heer drs. G.H.E. Derks MPA