Provincie Overijssel – Tweede wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel

Besluit: 18 juli 2017

Kenmerk: 2017/0270317

Inlichtingen bij: Dhr. H. Hams

Telefoon: 038 499 8586

E-mail: h.hams@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 juli 2017 (kenmerk 2017/0270180) de Beleidsregel Natuur als volgt hebben gewijzigd:

 • I.

  De eerste zin van artikel 2.2.2, eerste lid, te vervangen door:

  Per PAS-programmaperiode wordt aan een project of andere handeling bij een toestemmingsbesluit niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld uit segment 2 op locaties waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijke habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soorten voorkomen, en waarbij tevens sprake is van een (naderende) overbelasting van stikstofdepositie.

   

  Toelichting:

  Het rekeninstrument van het PAS, AERIUS, houdt met ingang van 1 september 2017 ook de uitgifte van ontwikkelingsruimte bij op locaties waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijke habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soorten voorkomen, maar waarvan de kritische depositie waarde niet wordt overschreden. Via deze wijziging van de beleidsregel wordt bereikt dat de uitgifte van maximaal 3 mol per hectare per jaar per PAS-programmaperiode niet voor die locaties geldt, maar enkel voor locaties waar sprake is van een (naderende) overbelasting van stikstof (vanaf 70 mol/ha/jaar onder de kritische depositiewaarde). Dit betekent dat op locaties waar geen sprake is van een (naderende) overbelasting van stikstofdepositie ontwikkelingsruimte uitgegeven kan worden tot de grens van 70 mol/ha/jaar onder de kritische depositiewaarde is bereikt.

   

 • II.

  Na de eerste zin van de toelichting op artikel 2.2.2, eerste lid, wordt het volgende ingevoegd:

  De uitgifte van maximaal 3 mol stikstof/ha/jaar per PAS-programmaperiode geldt alleen voor locaties waar sprake is van een (naderende) overbelasting van stikstof (vanaf 70 mol/ha/jaar onder de kritische depositiewaarde). Dit betekent dat op locaties waar geen sprake is van een (naderende) overbelasting van stikstofdepositie ontwikkelingsruimte uitgegeven kan worden tot de grens van 70 mol/ha/jaar onder de kritische depositiewaarde is bereikt.

   

 • III.

  Inwerkingtreding

  Deze wijziging treedt op 1 september 2017 in werking.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Naar boven