Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW voor DAW-projecten beheergebied waterschap Vechtstromen

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 juli 2017, kenmerk 5.3/2017002111, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor DAW-projecten beheergebied waterschap Vechtstromen

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van 18 april 2017, Provinciaal Blad 2017-2534, hierna te noemen de Uitvoeringsregeling;

 

 

BESLUITEN:

 

 

vast te stellen het Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW voor DAW-projecten beheergebied waterschap Vechtstromen.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

J.J. van Aartsen, voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

 

 

 

Uitgegeven 21 juli 2017

 

 

Artikel 1 Openstelling en openstellingsgebied

 • 1.

  De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen die verdergaan dan de geldende Unie-normen of nationale normen.

 • 2.

  Deze openstelling geldt voor het deel van het beheergebied van het waterschap Vechtstromen dat gelegen is binnen de provincie Drenthe en dat is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij dit openstellingsbesluit.

 

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.350.000,--, bestaande uit 50% waterschapsmiddelen en 50% provinciale middelen.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor alle in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling genoemde activiteiten.

 

Artikel 4 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling wordt een subsidie geweigerd indien de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 25.000,--.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan alle in artikel 4 van de Uitvoeringsregeling genoemde doelgroepen.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling dient de aanvrager het aanvraagformulier met het model Projectplan en het model Begroting ingevuld in te dienen conform de daarvoor beschikbare formats.

 • 2.

  Indien van toepassing dient de aanvrager eveneens het model Machtigingsovereenkomst individuele subsidieaanvragen en het model Machtiging en samenwerkingsovereenkomst ingevuld in te dienen.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten consulteren het waterschap Vechtstromen bij de beoordeling van de aanvraag.

 

Artikel 7 Aanvraagperiode

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 maart 2018.

 

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De volgende in artikel 9 van de Uitvoeringsregeling genoemde kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  lid 3

 • b.

  lid 5b, onder i, ii, iii, iv, v, vii, viii, ix

 • c.

  lid 5c

 • d.

  lid 5d, onder i, ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx

 • e.

  lid 5e

 • f.

  lid 6

 • g.

  lid 7

 

Artikel 9 Subsidiehoogte

In aanvulling op artikel 11, lid 1a tot en met lid 1d, van de Uitvoeringsregeling geldt een maximum van € 20.000,-- per onderneming voor de kosten zoals genoemd in artikel 8, lid a tot en met lid e, van dit openstellingsbesluit.

 

Artikel 10 Deelnemers

Het minimumaantal deelnemers per project is vijf.

 

Artikel 11 Overige verplichtingen

 • 1.

  Projecten dienen binnen drie jaar te zijn afgerond.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan Gedeputeerde Staten om uitstel worden verzocht op de in het vorige lid genoemde termijn.

 • 3.

  Projecten met een looptijd van langer dan één jaar dienen eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Dit openstellingsbesluit treedt in werking op 1 augustus 2017 en vervalt op 1 april 2018.

 

 

Toelichting

 

Wettelijk en bovenwettelijk

Onder 'wettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verplicht zijn volgens geldende Unie-normen of nationale normen of op korte termijn verplicht worden gesteld. Wettelijke activiteiten zijn uitgesloten van subsidie.

 

Onder 'bovenwettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verdergaan dan de geldende of op korte termijn ingevoerde Unie-normen of nationale normen. Voor bovenwettelijke activiteiten kunt u mogelijk subsidie ontvangen.

 

Subsidiabele activiteiten

De Uitvoeringsregeling heeft met name betrekking op projecten of activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling genoemde doelen. De projecten en activiteiten kunnen daarbij tevens bijdragen aan het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van klimaatveranderingen.

Bij deze openstelling worden bijna alle maatregelen uit de BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij) opengesteld en worden er slechts een paar beperkingen opgelegd. Op deze manier kan er samen met de landbouw en met de agrarische sector verder vorm en inhoud worden gegeven aan de DAW-maatregelen die duidelijk bijdragen aan de watermaatregelen, waaronder de Kader Richtlijn Water (KRW). De volgende maatregelen uit de BOOT-lijst behoren niet tot de subsidiabele activiteiten bij deze openstelling:

 • 1.

  bedrijf beschikt over een mestopslagcapaciteit van ten minste negen maanden;

 • 2.

  vaste rijpaden op perceel;

 • 3.

  toename periode van uitrijverbod onbewerkte mest.

 

De subsidiabele activiteiten dienen een duidelijke bijdrage te leveren aan de internationale doelstellingen zoals beoogd in de KRW en/of de Nitraatrichtlijn. De doelstelling van de subsidie is om een positief effect op de kwaliteit van water en bodem te bereiken en om een robuuster watersysteem met minder wateroverlast en grotere beschikbaarheid van water te realiseren. De drie hiervoor aangegeven maatregelen uit de BOOT-lijst dragen onvoldoende bij aan die doelstellingen en zijn mede hierom niet meegenomen bij deze openstelling.

 

Subsidiehoogte

In de Uitvoeringsregeling is nadrukkelijk gekeken naar de staatssteunaspecten. In verband hiermee is er een koppeling gelegd met de Landbouwvrijstellingsverordening (Lvv). In laatstgenoemde verordening zijn steunpercentages opgenomen die verstrekt mogen worden aan landbouwers, zonder dat er sprake is van verboden staatssteun. In de Uitvoeringsregeling zijn deze percentages overgenomen.

 

Subsidiabel/subsidiabele kosten

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de ingediende begroting. In de begroting moeten de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van het project onderbouwd worden. Niet alle kosten komen automatisch in aanmerking voor subsidie. De hoofdregel is dat het gaat om kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om de activiteiten in het project uit te voeren en dat de kosten rechtstreeks verbonden zijn met deze activiteiten.

 

Overige verplichtingen

Bij het indienen van een subsidieaanvraag moeten tevens het model Projectplan en het model Begroting ingediend worden conform de formats van de provincie Drenthe (zie website provincie Drenthe https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket). Deze modellen moeten verplicht ingevuld worden voordat de subsidieaanvraag in behandeling genomen kan worden. Indien van toepassing moeten ook de modellen aangaande samenwerking en de machtigingsovereenkomsten ingevuld en ingediend worden.

 

Bijlage 1: Kaart begrenzing openstellingsbesluit

Naar boven