Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2017, 3098Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie wijziging van het Besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2017 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 11 juli2017 – zaaknummer 2014-016804 tot wijziging van een regeling

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020,

 

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017,

 

BESLUITEN:

Artikel I  

Het Besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2017 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 als volgt te wijzigen:

 • A.

   

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5 Subsidieplafond voor grote R&D-samenwerkingsprojecten: algemene innovatie

 • 1.

  Subsidieaanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 3 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.

 • 2.

  Binnen het tijdvak van deze openstelling kunnen uitsluitend subsidieaanvragen worden ingediend voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in artikel 3.3.1, derde lid, van de Beleidsregel EFRO 2017.

 • 3.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in dit artikel:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 10.000.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 4.800.000.

 • 4.

  Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid.

 • 5.

  De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, verdeeld volgens de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 

 • B.

   

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd dat luidt:

Artikel 5a subsidieplafond voor grote R&D-samenwerkingsprojecten: koolstofarme innovatie

 • 1.

  Subsidieaanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018.

 • 2.

  Binnen het tijdvak van deze openstelling kunnen uitsluitend subsidieaanvragen worden ingediend voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in artikel 3.3.1, vierde lid, van de Beleidsregel EFRO 2017.

 • 3.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in dit artikel:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 3.200.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 0.

 • 4.

  Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid.

 • 5.

  De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, verdeeld volgens de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel II  

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris