Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 3045Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni 2017 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Businesscase: een uitgewerkt inhoudelijk en financieel plan voor de ontwikkeling van een Product-Markt-Partner-Combinatie (PMPC), dat ten minste omvat:

  • a.

   een beschrijving van de doelstellingen van de PMPC;

  • b.

   een beschrijving van de trends/ontwikkelingen en/of best practices van elders waarop de PMPC is gebaseerd;

  • c.

   een onderbouwing waarom deze PMPC nieuw is;

  • d.

   een beschrijving van de samenwerking;

  • e.

   een beschrijving van de markt, concurrentie en de continuïteit (na realisatie) van de PMPC, zowel inhoudelijk als financieel;

  • f.

   een sluitende begroting (kosten en financiering);

  • g.

   een overzicht van de risico’s.

 • 2.

  Externe deskundige: beschikt aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise voor het opstellen van een business case voor een PMPC. Deze deskundige kan zowel een onderneming zijn als een kennisinstelling of –instituut.

 • 3.

  Nieuw: aanvullend op het bestaande toeristisch aanbod in Nederlands-Limburg en biedt daaraan een meerwaarde.

 • 4.

  Onderneming: privaatrechtelijke rechtspersoon die tegen betaling een product of dienst op de markt brengt en daarbij gericht is op het maken van winst.

 • 5.

  PMPC: een toeristisch-recreatief product voor een specifieke behoefte in de markt, dat door samenwerkende ondernemers en/of organisaties is ontwikkeld en bijdraagt aan het versterken van de kwaliteit van het toeristisch aanbod in Nederlands-Limburg.

 • 6.

  Samenwerkingspartner: een partner die aantoonbaar verantwoordelijkheid heeft in de ontwikkeling en uitvoering van de PMPC.

 • 7.

  Toeristische sector: horeca, toerisme en/of recreatie.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Het verhogen van de kwaliteit van het toeristisch aanbod in Limburg. Met het Investeringsprogramma “Toerisme en Recreatie 2016-2019, In Limburg beleven we meer!” zetten we in op een toekomstvaste sector en een duurzame groei, met een gezonde balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Het doel van deze subsidieregeling is om ondernemers uit de toeristische sector te stimuleren in te spelen op de vraag van morgen door samen met andere ondernemers en organisaties businesscases voor nieuwe PMPC’s op te stellen en (vervolgens) nieuwe PMPC’s te realiseren.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

 • 1.

  Privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), mits hij/zij middels een actueel overzicht van relevante verrichte werkzaamheden kan aantonen dat hij/zij op professionele wijze werkzaam is (geweest) in de toeristische sector in de afgelopen 3 jaar.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  De volgende initiatieven komen voor subsidiëring in aanmerking:

  • a.

   het opstellen van een businesscase;

  • b.

   het realiseren van een PMPC op basis van een uitgewerkte businesscase.

 • 2.

  Er is sprake van een samenwerking tussen ten minste twee samenwerkingspartners, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen ofwel de dag- met de verblijfsrecreatie, ofwel de toeristische sector met één of meer andere sectoren.

 • 3.

  Ten minste één samenwerkingspartner is een onderneming of ZZP’er uit de toeristische sector.

 • 4.

  De PMPC, waarvoor de businesscase wordt opgesteld ofwel die wordt gerealiseerd, moet nieuw zijn.

 • 5.

  De PMPC moet gericht zijn op het aantrekken van extra bezoekers naar en/of bestedingen in Nederlands-Limburg.

Artikel 5 Specifiek subsidiecriterum voor het opstellen van een businesscase

De businesscase wordt opgesteld door een externe deskundige.

Artikel 6 Specifieke subsidiecriteria voor het realiseren van een PMPC

 • 1.

  Ten minste twee van de samenwerkingspartners dragen elk ten minste 10% van de subsidiabele kosten bij.

 • 2.

  Er is sprake van een economisch haalbare en toekomstbestendige PMPC, hetgeen uit de businesscase dient te blijken.

Artikel 7 Verplichting bij het realiseren van een PMPC

Een ontvanger van een subsidie voor de realisatie van een PMPC dient binnen 3 maanden na subsidieverstrekking te starten met de realisatie van de PMPC.

Artikel 8 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  de subsidieaanvraag niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals opgenomen in artikel 3;

 • c.

  de subsidieaanvraag uitsluitend betrekking heeft op de totstandkoming van een schriftelijke publicatie, cd’s, beeldend kunstwerk, film, app, boekingsmodules en/of bouw, onderhoud en hosting van een website;

 • d.

  een aanvraag voor het opstellen van een businesscase niet voldoet aan alle criteria in artikel 4 en het criterium in artikel 5;

 • e.

  een aanvraag voor het realiseren van een PMPC niet voldoet aan alle criteria in artikel 4 en aan alle criteria in artikel 6;

 • f.

  het te verstrekken subsidiebedrag voor het opstellen van een businesscase minder bedraagt dan € 1.000,00 en voor het realiseren van een PMPC minder bedraagt dan € 10.000,00;

 • g.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 13.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van de regeling vast, waarbij een verdeling wordt gemaakt voor aanvragen voor het opstellen van een businesscase en aanvragen voor de realisatie van een PMPC.

 • 2.

  De wijze van verdeling van de subsidieplafonds kunt u raadplegen op Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

Artikel 10 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor het opstellen van een businesscase bedraagt maximaal 75 % van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,00 per aanvraag. Subsidies onder de € 1.000,00 worden niet verstrekt.

 • 2.

  Het subsidiebedrag voor het realiseren van een PMPC bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000,00 per aanvraag. Subsidies onder de € 10.000,00 worden niet verstrekt.

 • 3.

  Indien de Provincie Limburg het realiseren van een PMPC ook op een andere wijze subsidieert en/of financiert zal de totale provinciale bijdrage niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten bedragen.

Artikel 11 Niet subsidiabele kosten

Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

 • a.

  kosten van aankoop van grond en aankoop van gebouwen;

 • b.

  reis- en verblijfkosten;

 • c.

  onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

 • d.

  consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke);

 • e.

  de kosten voor het opstellen van de businesscase, indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op het realiseren van een PMPC.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 12 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 13 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 30 april 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 15 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 mei 2019 met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 juni 2017,

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting bij de “Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod”

Algemeen

Op 18 maart 2016 is het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-2019 vastgesteld door Provinciale Staten. Dit beleidskader vormt het uitgangspunt voor het provinciaal beleid voor de toeristisch-recreatieve sector voor genoemde periode. Met het Investeringsprogramma “Toerisme en Recreatie 2016-2019, In Limburg beleven we meer!” zetten we in op een toekomstvaste sector en een duurzame groei, met een gezonde balans tussen kwaliteit en kwantiteit.

Investeringslijn 1 uit dit programma is: Versterken van ondernemerschap. Voor de uitwerking hiervan is een Actieplan Versterken ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector opgesteld, dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld op 7 maart 2017. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve sector. Limburg is namelijk nog steeds één van de top-toeristische bestemmingen in Nederland, maar dit staat wel onder druk. Andere provincies timmeren flink aan de weg en ook de concurrentie van buitenlandse regio’s neemt toe. Om de kwaliteit van het toeristisch-recreatieve aanbod te versterken willen we ondernemers stimuleren om concurrerend te blijven.

 

Vanwege de complexiteit van het beleidsterrein verdient het sterk aanbeveling vóór het indienen van de subsidieaanvraag in overleg te treden met medewerkers van het cluster Economie en Innovatie en met name de programmamanager van het Actieplan Versterken ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector, teneinde te komen tot een goed onderbouwde en volledige aanvraag. De contactgegevens van voornoemde medewerkers en programmamanager vindt u op www.limburg.nl/subsidies> Actuele Subsidieregelingen> Economie en Ruimte > Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod.

Artikel 2 Doelstelling/Doel van de regeling

Deze regeling, om de kwaliteit van het toeristisch aanbod te versterken, is een tijdelijke stimuleringsregeling voor de duur van bijna 2 jaar. We willen stimuleren dat meer ondernemers inspelen op de vraag van morgen door meer vernieuwende producten in de markt te zetten. En dat niet alleen, maar in samenwerking met andere ondernemers. Over sectoren heen, dus in samenwerking met ondernemers/organisaties die actief zijn in de sport, cultuur, natuur (crossovers), maar ook door de samenwerking van ondernemers in de verblijf- en dagrecreatie, zodat daadwerkelijk vernieuwende producten worden ontwikkeld, nieuwe PMPC’s. Ook wordt met deze regeling bijgedragen aan het versterken van Limburg als toeristische regio.

Artikel 11, sub e

Indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op het realiseren van een PMPC, wordt er van uit gegaan dat dit gebeurt op basis van een uitgewerkte businesscase, waarvoor binnen deze regeling apart subsidie kan worden aangevraagd (zie ook artikel 4, eerste lid, sub a). De kosten voor het opstellen van een businesscase die binnen deze regeling reeds voor subsidie in aanmerking zijn gekomen, zijn, bij een aanvraag voor de realisatie van een PMPC, dan ook niet subsidiabel.

Wel is het dus mogelijk dat in een eerder stadium, in de ontwikkelfase, een subsidie wordt aangevraagd voor het opstellen van een businesscase op grond van deze subsidieregeling. Indien de businesscase vóór het indienen van de aanvraag is opgesteld, zijn deze kosten op grond van artikel 15, eerste lid, sub b, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. niet subsidiabel.