Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant positieve effecten teweegbrengt;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten die subsidieregeling langer wil openstellen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe die subsidieregeling wensen te wijzigen:

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

  • A.

     

In artikel 1.8 wordt “1 november 2015 tot 31 december 2016” vervangen door:1 november 2015 tot en met 28 februari 2017. 

  • B.

     

In artikel 2.9 wordt “1 november 2015 tot 31 december 2016” vervangen door: 1 januari 2015 tot en met 28 februari 2017. 

  • C.

     

In artikel 3.8 wordt “1 november 2015 tot 31 december 2016” vervangen door: 1 januari 2015 tot en met 28 februari 2017.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december 2016.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 17 januari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Naar boven