Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017

 

Besluit van gedeputeerde staten van 16 mei 2017, PZH-2017-580611356, tot vaststelling van de Subsidieregeling “Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017” (Subsidieregeling Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017)

 

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 3, tweede lid en zesde lid, onderdeel 2°, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Overwegende dat de te subsidiëren koop en installatie van zonnepanelen in overeenstemming zijn met artikel 41 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

 

Overwegende dat op 17 oktober 2012 een convenant is gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies waarin is afgesproken dat de provincies regelingen opstellen en uitvoeren om het verwijderen van asbestdaken en het afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst, teneinde de gezondheidsrisico’s binnen de landbouwsector te beperken en de landbouw te verduurzamen;

 

Overwegende dat de Subsidieregeling asbest er af, zon er op 2016 in stand is gehouden tot eind 2016 en deze op 1 januari 2017 is vervallen;

 

Overwegende dat na afronding van de Subsidieregeling asbest er af, zon er op 2016 nog € 919.720,00 niet benut is en dat de agrarische sector in Zuid Holland geen gebruik meer heeft willen maken van deze regeling, willen we nu het resterende budget inzetten voor alle grootdakbezitters waar asbest verwijderd is of nog verwijderd moet worden;

 

Overwegende dat de provincie in haar energie-agenda “Watt anders” de doelstelling de ambitie heeft opgenomen van 1,5PJ aan zonne-energie waarvan het liefst zoveel mogelijk op daken.

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • -

  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), cro-cidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • -

  zonnepanelen: een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht of zonnecollectoren die zonne-energie omzetten in warmte.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de koop en de installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking ten hoogste12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De koop en de installatie van zonnepanelen, bedoeld in het eerste lid, leiden tot een bijdrage aan de volgende ambitie van de provincie Zuid-Holland namelijk 1,5 PJ (petajoule) aan zonne-energie dak met geïnstalleerde zonnepanelen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Artikel 4 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie vergezeld van:

 • a.

  beeldmateriaal dat is voorzien van de datum waarop het beeldmateriaal is gemaakt van het dak waarop zonnepanelen worden geïnstalleerd;

 • b.

  een getekende offerte, factuur of overeenkomst voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • c.

  een getekende offerte, factuur of overeenkomst voor de koop en installatie van de zonnepanelen, waarin in ieder geval zijn opgenomen de kosten van de koop van zonnepanelen en de kosten van de installatie van de zonnepanelen; en indien van toepassing;

 • d.

  het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 geweigerd indien:

a.uit de laatste twee gepubliceerde of bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen van de aanvrager blijkt dat:

1°. de solvabiliteitsratio van de aanvrager (eigen vermogen/totaal vermogen) gelijk is aan of lager is dan 11,7%; of

2°. de rentedekkingsgraad van de aanvrager op basis van de EBITDA (inkomsten voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen) lager is dan 1.0;

b.het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 3.200,00 bedraagt.

Artikel 6 Subsidievereisten,

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd;

 • b.

  het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  het aantal m2 zonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking overschrijden;

 • d.

  de zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 40 kilowatt-piek;

 • f.

  de subsidie wordt gebruikt voor de koop en de installatie van nieuwe zonnepanelen;

 • g.

  het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie in aanmerking de afzonderlijke investeringskosten van het kopen en installeren van zonnepanelen.

 • 2.

  De subsidiabele kosten zijn onafhankelijk van de energieproductie.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

De kosten voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Subsidiehoogte
 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt € 80,00 per kilowatt-piek van de te kopen en de te installeren zonnepanelen tot een maximum van € 100.000,00 en tot een maximum van 45% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Bij de berekening van de subsidie zijn alle bedragen die worden gebruikt, de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen.

Artikel 10 Rangschikking

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  In afwijking van artikel 21 van de Asv, houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de koop en de installatie van de zonnepanelen verbonden baten en lasten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht, die gestaafd wordt met bewijsstukken die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn en legt de subsidieontvanger deze administratie op verzoek over aan gedeputeerde staten;

 • 2.

  De koop en de installatie van zonnepanelen worden binnen 18 maanden na de dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking uitgevoerd.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger toont aan dat de koop en de installatie van zonnepanelen zijn verricht door middel van een activiteitenverslag, een financieel verslag en beeldmateriaal (voor en na de installatie van de zonnepanelen).

 • 2.

  Indien de aanvraag voor subsidie niet vergezeld was van het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd, als bedoeld in artikel 4, toont de subsidieontvanger alsnog aan dat het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd door overlegging van het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Het voorschot bedraagt maximaal 75% van het totale subsidiebedrag.

 • 2.

  Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 15 Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017.

 

Den Haag, 27 juni 2017

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

 

drs. J.H. de Baas, secretaris

 

drs. J. Smit, voorzitter

 

 

Toelichting

 

ALGEMEEN

Tijdens de COP-21 in Parijs heeft Nederland mede afgesproken om de CO2 emissie drastisch terug te dringen. De opwekking van CO2-vrije duurzame energie is daar een onderdeel van. De provincie heeft een ambitie om in 2020 1,5 PJ aan zonne-energie op te laten wekken in Zuid Holland. Het liefst op dak. Deze regeling helpt grootdakbezitters op een natuurlijk moment (bij vernieuwing van het dak) te kiezen voor het installeren van zonnepanelen. Daarnaast dienen voor 2024 alle asbestdaken gesaneerd te zijn. Vaak is de verwachtte levensduur van een dak voor een grootdakbezitter een obstakel om over te gaan op zonne-energie. Vervanging van het dak is daardoor een natuurlijk moment om ook over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen.

 

Hoofdlijn

De Provincie stelt met deze subsidieregeling de mogelijkheid open voor ondernemers, instellingen of andere privaatrechtelijke rechtspersonen met een groot dak waarop asbest is verwerkt of net is verwijderd om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen. De grootdakbezitter moet dan minimaal 40 kWpiek aan zonnepanelen plaatsen en kan € 80,00 per kWp aan subsidie krijgen. Dit tot een maximum van €100.000,00. €80,00 per kWp is ongeveer 8 a 12% van de installatiekosten van zonnepanelen, afhankelijk van de omvang van het project, PV of collectoren of zelfs bouw inclusieve zonnepanelen (waarmee na verwijdering van het asbestdak geen apart dak, maar een geïntegreerd zonnepanelendak wordt geplaatst). Door deze investeringssubsidie is het mogelijk dat de aanvrager scherper een SDE+ subsidie er bij aan kan vragen waardoor de kans van slagen veel groter wordt. (NB de SDE+ subsidie gaat bij zonnewarmtecollectoren uit van een minimum van 140 kWp)

 

Met de € 80,00 investeringssubsidie kan de aanvrager ongeveer 0,7 cent per kWh lager SDE+ subsidie aanvragen waarop de kans dat de SDE+ subsidie wordt verleend wordt vergroot. Zo stimuleert de provincie effectief de installatie van zonnepanelen op dak. Er wordt in de berekening van het subsidiebedrag uitgegaan van de fase 3 aanvragen van de SDE+ van voorjaar 2017. De aanvragen zaten tussen de 11,1 en 12,5 cent per kWh. De 0.7 cent is de helft van de spreiding. Door de subsidie van €80,00 per kWp biedt de provincie een initiatiefnemer de mogelijkheid om SDE-subsidie ongeveer 0,7 cent lager aan te bieden.

 

Overigens wordt onder zonnepanelen als bedoeld in deze subsidieregeling verstaan: een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht of zonnecollectoren die zonne-energie omzetten in warmte. Nadrukkelijk gaat het hier om energie levering en niet speciaal om elektriciteitslevering. Zonnecollectoren zijn efficiënter dan PV-panelen, maar zijn wel zwaarder. Het is dan zaak dat goed gekeken wordt hoeveel het dak kan dragen. Het is ook mogelijk zonnepanelen geïntegreerd in een daksysteem te plaatsen. Voordeel is dan dat na het verwijderen van het asbestdak niet eerst een nieuw dak geplaatst hoeft te worden waarop zonnepanelen worden bevestigd, maar dit al in het nieuwe dak is geïntegreerd. Dit soort systemen worden Bouw Inclusieve PV-systemen genoemd (BIPV). Het is de bedoeling dat ook deze systemen onder deze subsidieregeling vallen.

 

Landelijke wetgeving

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Deze subsidieregeling loopt daarom tot en met 2023.

Het is onverstandig om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Ze moeten uiteindelijk samen met het asbestdak verwijderd worden. Dit zorgt voor extra kosten. Deze subsidieregeling heeft daarom wel als eis dat het asbestdak verwijderd moet zijn alvorens de zonnepanelen geïnstalleerd mogen worden.

 

Staatssteun

De subsidieregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 41 “Investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen” van de zogenoemde Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie. Hiermee is deze vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting bij de Europese Commissie.

 

Monitor en evaluatie

De regeling wordt jaarlijks gemonitord. Er zal worden bijgehouden hoeveel aanvragen er zijn toegekend en afgewezen en hoeveel kWpiek aan zonnepanelen worden geplaatst. Indien de regeling niet blijkt te lopen zal na een tussentijdse evaluatie gekeken worden of er maatregelen moeten worden getroffen om de bekendheid en/of efficiency van de regeling te verbeteren.

Naar boven