Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 2943VerordeningenBesluit van Provinciale Staten tot vaststelling van een subsidieplafond voor de Subsidieregeling asbeste eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017, met het besluitnummer PZH-2017-580611356;

Gelet op Artikel 158 lid 2 van de Provinciewet;

Artikel 5 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Boek 2 Burgerlijk Wetboek;

Beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019.

Besluiten:

  • -

    € 919.720,00 via de voorjaarsnota te onttrekken aan de reserve “zonnepanelen-asbest” voor de Subsidieregeling“asbest eraf? Zon er op! 2017;

  • -

    Het subsidieplafond vast te stellen op € 850.000,00 voor de periode 2017 tot en met 2023.

Den Haag, 28 juni 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,