Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2017, 2706Overige besluiten van algemene strekkingGoedkeuring faunabeheerplan 2017-2023 provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 3.12, eerste tot en met zevende lid, van de Wet natuurbescherming, betreffende de opstelling, vaststelling en de goedkeuring van faunabeheerplannen;

 

Gelet op paragraaf 5 van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant, betreffende regels ten aanzien van faunabeheerplannen;

 

Gelet op de Nota faunabeheer Noord-Brabant en paragraaf 6 van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant, betreffende faunabeheer;

 

Gelet op de instemming van Gedeputeerde Staten met de bestuurssamenstelling en het bestuursreglement van de Faunabeheereenheid op 13 juni 2017;

 

Overwegende dat de Faunabeheereenheid, mede namens de provincie Noord-Brabant, een consultatieversie van dit faunabeheerplan heeft voorgelegd aan alle Brabantse wildbeheereenheden en relevante maatschappelijke organisaties;

BESLUITEN  

  • 1.

    Het faunabeheerplan 2017-2023, zoals dat door de Faunabeheereenheid op 19 mei 2017 is vastgesteld, goed te keuren, met uitzondering van de genoemde maatregelen bij het voorgestelde ontheffingsverzoek schadebestrijding wild zwijn. Aan dit onderdeel wordt goedkeuring onthouden, in die zin dat in de ontheffing voor gebieden met een vastgesteld gebiedsplan alleen sprake kan zijn van de in de Beleidsregel natuurbescherming opgenomen middelen en methoden.

Uiterlijk 3 maanden na het verstrijken van een beheerjaar (lopende van 1 april t/m 31 maart) dient jaarlijks schriftelijk verslag aan GS te worden uitgebracht conform de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant, artikel 4.5.

’s-Hertogenbosch, 13 juni 2017

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

mw. ir. A.M. Burger

Bezwaar  

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘s‑Hertogenbosch

 

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

 

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

 

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e‑mailadres bezwaar@brabant.nl.

 

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's‑Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.