Achtste wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 april 2015 de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van die subsidieregeling voor het jaar 2018 wensen open te stellen voor aanvragen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het mogelijk willen maken om de beschikking voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer te wijzigen indien blijkt dat de gemiddelde kosten per hectare leefgebied hoger zijn dan bij de oorspronkelijke aanvraag was berekend;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van de gelegenheid gebruik maken tevens enkele kleine technische wijzigingen in de paragraaf agrarisch natuur- en landschapsbeheer door te voeren;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daarom de subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

   

  In artikel 1.1, onderdeel j, vervalt de zinsnede: “direct grenzend aan landbouwgrond”.

   

 • B.

   

  Artikel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Onderdeel i komt te luiden:

   • i.

    het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland;

  • 2.

   Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

   • j.

    het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta.

     

 • C.

   

  In artikel 3.3 wordt “de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant” vervangen door: enige andere subsidieregeling;

   

 • D.

   

  Artikel 3.4, onder c, onderdeel 5°, komt te luiden:

  • 5°.

   een of meer topografische kaarten met een schaal van 1:5.000 of een of meer digitale bestanden waarop de buitengrenzen van de leefgebieden, of onderdelen van de leefgebieden waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn aangegeven.

    

 • E.

   

  In artikel 3.6a wordt “1 september 2016 tot en met 30 september 2016” vervangen door: 1 september 2017 tot en met 2 oktober 2017.

   

 • F.

   

  Artikel 3.6b komt te luiden:

  Artikel 3.6b Subsidieplafond

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode genoemd in artikel 3.6a, voor nieuwe aanvragen en aanvragen om wijziging, als bedoeld in artikel 3.13, voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 3.2, onder a tot en met f, vast op € 2.100.000;

  • b.

   artikel 3.2, onder g, vast op € 500.000;

  • c.

   artikel 3.2, onder h, vast op € 200.000;

  • d.

   artikel 3.2, onder i, vast op € 0;

  • e.

   artikel 3.2, onder j, vast op € 400.000.

    

 • G.

   

  Artikel 3.8, eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

   Indien binnen de aanvraagperiode meerdere volledige subsidieaanvragen of wijzigingsverzoeken van reeds afgegeven subsidiebeschikkingen voor dezelfde locatie binnen een leefgebied zijn ingediend, wordt een aanvraag geselecteerd door te bepalen welke aanvraag het meest ecologisch effectief wordt uitgevoerd.

    

 • H.

   

  In artikel 3.11 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • 1.

   Onderdeel b komt te luiden:

   • b.

    De subsidieontvanger doet uiterlijk voor 1 januari van ieder beheerjaar per leefgebied of onderdeel van een leefgebied waarvoor is beschikt een opgave van de beheeractiviteiten op perceelsniveau in het daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen systeem.

  • 2.

   Onderdeel d komt te luiden:

   • d.

    wijzigingen van activiteiten op perceelsniveau die gedurende het beheerjaar optreden worden door de subsidieontvanger uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het ingaan van de wijziging gemeld aan Gedeputeerde Staten, door de wijziging voor 1 oktober van het lopende beheerjaar door te voeren via het in onderdeel b bedoelde systeem;

  • 3.

   Onderdeel e komt te luiden:

   • e.

    wijzigingen bestaande uit het toevoegen van percelen met de daarbij horende beheeractiviteit worden door de subsidieontvanger in het lopende beheerjaar doorgevoerd via het in onderdeel b bedoelde systeem uiterlijk op de laatste dag waarop de Gecombineerde data inwinning kan worden ingediend.

  • 4.

   Onderdeel i vervalt.

  • 5.

   De onderdelen j tot en met o, worden geletterd i tot en met n.

  • 6.

   In onderdeel m (nieuw) worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 5°door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

   • 6º.

    het schoonmaken van een ondergelopen beheereenheid die vrije toegang biedt aan de watergang;

   • 7º.

    het onderwerken van gewasresten.

  • 7.

   Onderdeel n (nieuw) komt te luiden:

   • n.

    uiterlijk vijf werkdagen na het treffen van maatregelen ter bescherming van aangetroffen nesten of kuikens doet de subsidieontvanger daarvan een melding in het onder b bedoelde systeem.

     

 • I.

   

  In artikel 3.12 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • 1.

   Het eerste lid komt te luiden:

   • 1.

    Gedeputeerde Staten verstrekken na afloop van elk van de eerste vijf kalenderjaren een voorschot op het verleende subsidiebedrag naar aanleiding van het ingediende betaalverzoek, bedoeld in artikel 3.11, onder g, en de verantwoording, bedoeld in artikel 3.11, onder h.

  • 2.

   Het vierde lid komt te luiden:

   • 4.

    Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt steeds betaald binnen 6 weken na afloop van de beslissingstermijn, bedoeld in het tweede of derde lid.

  • 3.

   In het zesde lid, wordt “bijlage 4” vervangen door: bijlage 3.

    

 • J.

   

  In artikel 3.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • 1.

   De titel van het artikel komt te luiden:

   Artikel 3.13 Wijziging subsidieverlening

  • 2.

   Het eerste lid komt te luiden:

   • 1.

    De subsidieontvanger kan eenmaal per kalenderjaar in de aanvraagperiode een aanvraag indienen tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening met ingang van het volgend kalenderjaar, gericht op:

    • a.

     de vergroting van het areaal;

    • b.

     de verhoging van het bedrag per leefgebied per ha per jaar.

      

 • K.

   

  In artikel 3.14, vierde lid, wordt “bijlage 4” vervangen door: bijlage 3.

   

 • L.

  Bijlage 3 komt te luiden:

  Bijlage 3 Landelijke koppeltabel, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

   

 • M.

  Bijlage 4 vervalt.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Achtste wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 30 mei 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Naar boven