Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2017, 2538VerordeningenZevende wijzigingsbesluit Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant is vastgesteld op 1 december 2015;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de periode tot het indienen van aanvragen voor spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten wensen te verlengen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 6.9 wordt `tot en met 15 maart 2017’ vervangen door: `tot en met 1 juli 2017’.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 oktober 2016.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

’s-Hertogenbosch, 6 juni 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

mw. ir. A.M. Burger