Besluit van Provinciale Staten van 8 februari 2016 tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015

Provinciale Staten van Noord-Holland;

 

Gelezen de voordracht van het presidium van 8 februari 2016;

 

Gelet op de Circulaire Wijzigingen in de Provinciewet 9 december 2015;

 

 

 

Besluiten:

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 42, vierde lid, komt te luiden:

4. Gedeputeerde Staten worden in de gelegenheid gesteld, binnen 6 weken na het indienen van een initiatiefvoorstel hun wensen en bedenkingen over het voorstel kenbaar te maken. Pas hierna kunnen Provinciale Staten een besluit nemen over het betreffende initiatiefvoorstel.

 

Haarlem, 8 februari 2016

Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

K. Bolt, statengriffier

Uitgegeven op 6 juni 2017

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Naar boven