Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 2477Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Openstellingsbesluit paragraaf 2 (onderdeel emissie naar grondwater) Subsidieverordening plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 30 mei 2017 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit paragraaf 2 (onderdeel emissie naar grondwater) Subsidieverordening plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Artikel I Wijziging

Artikel 1 ‘Openstellingsperiode’ van het Openstellingsbesluit paragraaf 2 (onderdeel emissie naar grondwater) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg (Pb. nr. 2152, 2017) wordt als volgt gewijzigd:

 

Paragraaf 2 (onderdeel emissie naar grondwater) wordt opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen voor de periode vanaf 29 mei 2017 tot en met 25 augustus 2017. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 25 augustus 2017 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend’.

Artikel II

Dit besluit treedt de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 30 mei 2017,

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA