Provincie Utrecht, bekendmaking definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure van Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. te Utrecht gelegen aan de Nicolaas Beetsstraat 5 te Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. te Utrecht een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. Het vergunning betreft het veranderen van het type branders en wijzigen van het aantal draaiuren. De hulpwarmtecentrale is gevestigd aan de Nicolaas Beetsstraat 5 te Utrecht.

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

U kunt de stukken inzien

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien vanaf donderdag 8 juni 2017 tot en met donderdag

20 juli 2017 bij:

  • *

    de RUD Utrecht, team Vergunningverlening Bedrijven, in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 te Rijnsweerd, Utrecht, elke werkdag van 8.00 16.00 uur; na telefonische afspraak (030) 7023300;

  • *

    de gemeente Utrecht, publieksbalie op de 5e etage, Stadsplateau 1 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur, op afspraak via website https://pki.utrecht.nl/onlinebooking/date-and-time

 

Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking, kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, tel. 030-2233000. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. U dient hiervoor griffierecht te betalen. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

- de gronden van het beroep (de motivering).

 

Voorlopige voorziening/schorsing De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, Team Vergunningverlening Bedrijven bij de heer R. Bakker, telefoonnummer 030-7023105.

Naar boven