Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 2258Overige overheidsinformatieOproep Provinciale Statenvergadering

 

Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

 

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 10 van het Reglement van Orde;

 

maakt bekend dat de leden van Provinciale Staten zijn opgeroepen voor een vergadering op woensdag 31 mei 2017 te 10.00 uur in de statenzaal van het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag.

 

Aan de orde komen:

 

Regeling van de werkzaamheden.

Bespreekstukken:

Statenvoorstel tot vaststelling Jaarstukken 2016 (7003);

Statenvoorstel tot het verlenen van een Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals (7005)

 

Hamerstukken:

Statenvoorstel tot vaststelling Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland (7008)

Statenvoorstel over de conceptbegrotingen 2018 van de Omgevingsdiensten ZHZ, West-Holland, Midden-Holland, Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond (7011)

Statenvoorstel over de conceptbegrotingen 2018 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil (7013)

Statenvoorstel over de conceptbegrotingen 2018 van Grondbank RZG Zuidplas (7012)

Statenvoorstel tot instemming 10e wijziging GR Omgevingsdienst West-Holland (7010)

Voorstel van het Comité van Aanbeveling voor de PAL tot wijziging van het Reglement (7009)

Statenvoordracht van Statencommissies Aangenomen en afgehandelde moties Provinciale Staten (7006)

Voordracht tot (her)benoeming leden PAL (7007)

 

Verslag van vorige vergadering(en):

Vaststelling notulen vergadering van Provinciale Staten van 29 maart 2017

 

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering over de op de agenda vermelde bespreekstukken in te spreken. Een verzoek om te mogen inspreken moet ten minste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp.

Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW DEN HAAG

statengriffie@pzh.nl

Den Haag, 18 mei 2017.

drs. J. SMIT