Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 2230Plannen | overigKennisgeving ontvangstmelding BUS Stougjesdijk 243 te Oud-Beijerland

 

Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen

Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 15 mei 2017 een melding heeft ontvangen van voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Stougjesdijk 243 te Oud-Beijerland. De melding is gedaan op grond van artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en artikel 6, eerste lid van het Besluit Uniforme Saneringen.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-17-320865.

Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en binnen twaalf maanden na ontvangst van de melding gestart worden met de saneringswerkzaamheden.

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid binnen vier weken na ontvangst van de melding controleren of deze voldoet aan de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen.

De mededeling aan de saneerder naar aanleiding van bovengenoemde controle is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan dan ook geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Indien u van mening bent dat de melding niet voldoet aan de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen, kunt u de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hierop wijzen. Een dergelijke mededeling dient te worden gericht aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland ZuidUnit Juristen, APV en Ondergrond, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht, T [078] 770 85 85. Hier kunt u ook nadere inlichtingen verkrijgen.

 

Dordrecht, 22 mei 2017

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juristen, APV en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid