Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 2211Plannen | overigKennisgeving beschikking Wbb de Nieuwe Veer 103a te Streefkerk

 

Kennisgeving Beschikking

Wet bodembescherming

 

Onderwerp

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op grond van artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb) heeft besloten dat er op de locatie Nieuwe Veer 103a te Streefkerk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van artikel 37, eerste lid Wbb heeft zij besloten dat de sanering niet spoedeisend is. Daarnaast maakt zij bekend dat zij op grond van de artikelen 39, tweede lid en 40 Wbb instemt met het saneringsplan voor eerdergenoemde locatie.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-17-317586.

Inzage

De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen, tot zes weken na toezending van het Besluit aan de aanvrager, ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, waar de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden ingezien. U kunt de stukken ook opvragen door een e-mail te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.

Bezwaar

Ingevolge artikel 6:4 lid 3 juncto 6:7 juncto 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage 2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak kunnen belanghebbende(n) gedurende een periode van zes weken een gemotiveerd beroepsschrift indienen tegen deze beschikking. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het Besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Tevens kan er bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage 2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak van de Algemene wet bestuursrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juristen, APV en Ondergrond, T [078] 770 85 85.

 

Dordrecht, 19 mei 2017

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juristen, APV en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid