Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2017, 2014VerordeningenWijziging subsidieplafond 2017 van de gedeputeerde Staten van Overijssel van paragraaf 4.1. Faunabeheereenheden

Besluit: dd.03-04-2017

Kenmerk: 2017/0104095

Inlichtingen bij: Gerrie Gelderman-Goslinga

Telefoon: 038 – 499 7634

E-mail: g.gelderman-goslinga@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Delen mee:

 

Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het volgende subsidieplafond is vastgesteld voor 2017:

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs)

 

Hoofdstuk 4 Vitaal Platteland

Paragraaf 4.1

 

Faunabeheereenheden: € 382.000,– (het vorige subsidieplafond was € 300.000,–)

 

De verhoging betreft de lopende aanvragen van dit jaar.

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.