Eerste wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel

Besluit: 18 april 2017

Kenmerk: 2017/0117725

Inlichtingen bij: Mw. H.T. Scholten-Huizendveld

Telefoon: 038 499 8522

E-mail: HT.Scholten-Huizendveld@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 april 2017 (kenmerk 2017/0117725) de Beleidsregel Natuur als volgt hebben gewijzigd:

 

 • I.

  In titel 2.2 Toedeling ontwikkelingsruimte Programma Aanpak Stikstof Overijssel 2015 segment 2, in zowel de artikelen als de toelichting, het woord ‘beleidsregel’ is vervangen door ‘titel’.

  Toelichting:

  Deze wijziging is een redactionele wijziging van de bestaande tekst. Deze titel is oorspronkelijk opgesteld als afzonderlijke beleidsregel. Uiteindelijk is deze bij de vaststelling als titel opgenomen in de Beleidsregel Natuur. De tekst van deze titel is hierop niet aangepast. Deze redactiefout geeft onduidelijkheid. Daarom wordt dit bij deze wijziging hersteld.

   

 • II.

  Titel 2.3 Agrarische activiteiten op de volgende onderdelen te wijzigen:

  • A.

   In titel 2.3 Agrarische activiteiten is het benodigde overgangsrecht geregeld door invoeging van een nieuw artikel 2.3.3:

   Artikel 2.3.3. Overgangsrecht

   Deze titel is uitsluitend van toepassing op aanvragen die vanaf 1 januari 2017 worden ingediend.

   [Toelichting: De eisen in deze titel zijn strenger, dan die voor 1 januari 2017 op grond van de Natuurbeschermingswet van toepassing waren. Aanvragers die voor 1 januari 2017 een aanvraag hebben ingediend, konden deze strengere eisen bij de indiening van hun aanvraag ook niet voorzien, omdat deze nog niet in de ontwerp Beleidsregel Natuur waren opgenomen. Deze zijn pas opgenomen bij vaststelling van de definitieve versie. Een eerbiedigende werking van de oude regeling voor de aanvragen die voor 1 januari 2017 zijn ingediend en waarop na 1 januari 2017 een besluit wordt genomen is daarom gerechtvaardigd. Bij de vaststelling was niet voorzien in overgangsrecht voor deze eisen. Daarom wordt hierin alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in voorzien. Dit overgangsrecht is ook van toepassing op de bezwaarschriften, waarvan de oorspronkelijke aanvragen voor 1 januari 2017 zijn ingediend en de beslissing op bezwaar na 31 december 2016 wordt genomen.]

    

  • B.

   In de tweede alinea van de algemene toelichting zijn in de zin: ‘In de beleidsregels wordt de voldoening aan de aangescherpte emissienormen zoals genoemd in het Besluit emissiearme huisvesting als voorwaarde gesteld bij de beoordeling van het toestemmingsbesluit en de toedeling van ontwikkelingsruimte (de artikelen in deze titel hebben enkel betrekking op aanvragen die een beroep doen op ontwikkelingsruimte segment 2).’ de woorden ‘De beleidsregels’ vervangen door ‘Deze titel’.

   Toelichting:

   Deze wijziging is een redactionele wijziging van de bestaande tekst. Deze titel is oorspronkelijk opgesteld als afzonderlijke beleidsregel. Uiteindelijk is deze bij de vaststelling als titel opgenomen in de Beleidsregel Natuur. De tekst van deze titel is hierop niet aangepast. Deze redactiefout geeft onduidelijkheid. Daarom wordt dit bij deze wijziging hersteld.

    

  • C.

   Bij artikel 2.3.1 is een toelichting met volgende tekst opgenomen:

   [Toelichting: Er wordt uitsluitend getoetst op de huisvestingssystemen van dierenverblijven die worden opgericht of gewijzigd. De huisvestingssystemen van dierenverblijven die onveranderd blijven worden niet betrokken in de toetsing.]

 • III

  Inwerkingtreding

  Deze wijziging treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

Naar boven