Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020;

 

Gelet op artikel 125, derde lid, van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006;

 

Gelet op artikel 5.2.2 van de Regeling Europese EZ-subsidies;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit op 24 februari 2015 de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 heeft vastgesteld;

 

Overwegende het advies van het Comité van Toezicht om de investeringsprioriteit 1B2 - Valorisatievermogen MKB-ondernemingen opnieuw open te stellen;

 

Overwegende dat het maximum subsidiebedrag per individueel project wordt opgehoogd voor subsidie die in het kader van valorisatievermogen MKB-ondernemingen wordt verstrekt;

 

Overwegende dat de verstrekte subsidie in het kader van valorisatie MKB-ondernemingen aan een samenwerkingsverband tenminste € 350.000 dient te bedragen;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit de Subsidieregeling daartoe op een aantal onderdelen wenst te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  In artikel 3.5 wordt “1 april 2015 tot en met 30 april 2015” vervangen door: 15 mei 2017 tot en met 23 juni 2017, 17.00 uur.

 • B.

  In artikel 3.6 wordt “€ 10.000.000” vervangen door: € 8.250.000.

 • C.

  In artikel 3.7, eerste lid, wordt “€ 200.000” vervangen door: € 250.000.

 • D.

  Artikel 3.7, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   het derde lid tot en met het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde tot en met zesde lid.

  • 2.

   Na het tweede lid wordt lid 3 ingevoegd, luidende:

   • 3.

    De totale subsidie wordt niet versterkt, indien de subsidie die aan het samenwerkingsverband, als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onder b, toekomt minder dan € 350.000 bedraagt.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.

’s-Hertogenbosch, 18 april 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Naar boven