Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 1801Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels Passend wonen in de buurt

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 11 april 2017 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels Passend wonen in de buurt

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

1. Business case:

een uitgewerkt inhoudelijk en financieel plan, waaruit blijkt dat het plan door een onafhankelijke accountant is beoordeeld als economisch haalbaar en toekomstbestendig, en dat ten minste omvat: een onderbouwd investeringsplan met bijbehorend financieringsplan en een exploitatieoverzicht voor de eerste vijf jaren met een inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing van de verschillende exploitatieonderdelen.

 

2. Initiatief:

een initiatief dat zich richt op het mogelijk maken van zelfstandig wonen van mensen in een kwetsbare positie; dat innovatief is in zijn vorm en uitvoering in Limburg en dat een voorbeeld kan zijn voor andere initiatieven in Limburg.

 

3. Kwetsbare positie:

positie waarin mensen verkeren die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Het betreft mensen die geen indicatie hebben voor intramurale zorg, met een complexe meervoudige ondersteuningsbehoefte op verschillende leefdomeinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en/of dagelijks functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • verwarde personen die niet geïndiceerd zijn voor beschermd wonen in het kader van de Wet Langdurige Zorg;

 • jongeren met meervoudige problemen die vanwege hun leeftijd niet meer binnen de jeugdzorg vallen;

 • mensen met een verstandelijke beperking;

 • alleenstaande ouders met kinderen in de crisisopvang;

 • kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie zouden krijgen voor verblijf in een zorgcentrum.

 

4. Passend wonen:

geschikt wonen, passend bij de levensomstandigheden van mensen in een kwetsbare positie. In deze regeling wordt met passend wonen meer specifiek bedoeld: een geschikte woonruimte inclusief ondersteuning, de mogelijkheid tot het opbouwen van een netwerk in de buurt en veiligheid voor henzelf, de bewoners en hun omgeving. Bij passend wonen voor deze kwetsbare doelgroep gaat het naast het hebben van een geschikte woonruimte om het kunnen opbouwen van een netwerk in de buurt, ondersteuningsmogelijkheden en veiligheid voor henzelf en de omgeving.

Artikel 2 Doelstelling van de regeling

De doelstelling van deze regeling is om een vliegwieleffect te creëren dat tevens een versnelling teweeg brengt in de ontwikkeling van passend wonen voor Limburgers in de meest kwetsbare posities.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

rechtspersonen (privaatrechtelijk of publiekrechtelijk), zijnde georganiseerde burgers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of kennisinstellingen of een combinatie van voorgenoemde organisaties.

Artikel 4 Vooroverleg

Vóór het indienen van een subsidieaanvraag is het noodzakelijk om in een vooroverleg te treden met de Provincie Limburg, waarbij wordt nagegaan óf provinciale subsidiëring vanuit deze subsidieregeling mogelijk is. Ook kunnen andere mogelijke vormen van provinciale (financiële) ondersteuning nader worden bekeken.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  Voor subsidie kunnen binnen deze regeling in aanmerking komen:

  • a)

   initiatieven die nog in de planvormingsfase verkeren, dat wil zeggen dat daar wel plannen voor zijn, maar nog geen uitgewerkte business case;

  • b)

   initiatieven met een uitgewerkte, realistische business case die zich in de realisatiefase bevinden.

 • 2.

  De subsidieaanvrager heeft met het initiatief, waarvoor subsidie gevraagd wordt, geen winstoogmerk, maar een sociale doelstelling

 • 3.

  De subsidieaanvrager kan onderbouwen dat het initiatief bijdraagt aan het versterken van participatie en ontmoeting tussen buurtbewoners

Artikel 6 Specifiek subsidiecriterium initiatieven realisatiefase

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een initiatief in de realisatiefase afgestemd te zijn met de gemeente waarin het initiatief gerealiseerd wordt.

Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger deelt actief zijn plannen en ervaringen, inclusief de business case, met andere geïnteresseerden, zodat zij van het initiatief kunnen leren en kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring.

 • 2.

  Voor een subsidie ten behoeve van de planvormingsfase, geldt dat de subsidieontvanger verplicht is de ontwikkelde business case bij de Provincie aan te leveren.

Artikel 8 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a)

  geen vooroverleg heeft plaatsgevonden zoals bepaald in artikel 4;

 • b)

  het initiatief niet bijdraagt aan de doelstelling, zoals bepaald in artikel 2;

 • c)

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals opgenomen in artikel 3;

 • d)

  een initiatief niet voldoet aan alle algemene subsidiecriteria in artikel 5;

 • e)

  het initiatief in de realisatiefase voldoet niet aan het specifieke criterium in artikel 6;

 • f)

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit al op een andere wijze subsidieert;

 • g)

  het te verstrekken subsidiebedrag voor de realisatiefase lager is dan € 50.000,00, zoals bepaald in artikel 9, tweede lid, sub b;

 • h)

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 13.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt € 10.000,00 per initiatief in de planvormingsfase, voor het uitwerken van een business case die passend wonen voor mensen in een kwetsbare positie mogelijk maakt.

 • 2.

  Voor een initiatief in de realisatiefase, dat passend wonen voor mensen in een kwetsbare positie mogelijk maakt, is het te verlenen subsidiebedrag afhankelijk van de eigen investering van de subsidieaanvrager en van de omvang van medefinanciering door derden, daarbij geldt dat:

  • a.

   het te verlenen subsidiebedrag maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten betreft; en

  • b.

   het te verlenen subsidiebedrag minimaal € 50.000,00 en maximaal € 200.000,00 per initiatief bedraagt.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels vast voor de looptijd van deze regeling, waarbij een verdeling wordt gemaakt voor initiatieven in de planvormingsfase en initiatieven in de realisatiefase.

 • 2.

  De wijze van verdeling van de subsidieplafonds kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 11 Subsidieverantwoording

Ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag dient bij de aanvraag tot vaststelling van subsidies met betrekking tot initiatieven in de realisatiefase alleen een inhoudelijk verslag door de subsidieontvanger te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat de bij de subsidieverlening aangegeven activiteit(en) is/zijn gerealiseerd overeenkomstig de opgelegde verplichtingen.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 12 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan na het vooroverleg, zoals omschreven in artikel 4, worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het aanvraagformulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht). De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

  • een activiteitenplan dat ten minste omvat: het doel van het plan, de doelgroep waar het plan zich op richt, de wijze waarop subsidieaanvrager het plan denkt te gaan realiseren en wat maakt dat het plan voldoet aan de subsidiecriteria zoals opgenomen in deze regeling.

  Bij een aanvraag voor een subsidie voor een initiatief in de realisatiefase dient bovendien te worden toegevoegd:

  • een business case.

Artikel 13 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf de inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 31 december 2018 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 15 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels Passend wonen in de buurt’.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 11 april 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA