Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2017, 1664Overige besluiten van algemene strekkingSubsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Openstellingsbesluit SKNL 2017

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 4 april 2017

Kenmerk: 2017/0062181

Inlichtingen bij: W. Maalderink

Telefoon: 038 499 86 44

E-mail: w.maalderink@overijssel.nl

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Besluiten vast te stellen:

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Overijssel (SKNL) worden voor de begrotingsjaren 2017–2019 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 

2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap

 • a.

  Aanvragen voor eenmalige investeringen

  € 1.500.000,– voor subsidies als bedoeld in:

  • artikel 8, eerste lid, onderdeel a (t.b.v. realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan), voor zover het realisatie van de natuurbeheertypen N01 tot en met N07 en N10 tot en met N17,betreft;

  • artikel 8, eerste lid, onderdeel b (realisatie landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan) voor zover het de realisatie van het beheerpakket landschap L01 01 t/m L01-09 betreft,

  • artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype),

  • artikel 8,eerste lid, onderdeel e (omzetting naar een ander natuurbeheertype),

  • artikel 8, eerste lid, onderdeel f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype)

De aanvraagcategorien die hieronder vallen betreffen: de zogenaamde bestuurlijke en juridische verplichtingen, de verbetervoorstellen, de Tender particuliere natuurrealisatie cq kwaliteitsimpuls bestaande natuur en enkele, incidentele particuliere aanvragen Ontwikkelopgave EHS/Natura2000.

 

 • b.

  Aanvragen voor een programma van eenmalige investeringen

  • € 45.000.000,– voor subsidies als bedoeld in:

  • artikel 8, vierde lid (investeringssubsidie voor programma van eenmalige investeringen), voor zover het realisatie van de natuurbeheertypen N01 tot en met N07 en N10 tot en met N17,betreft;

  • artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype),

  • artikel 8,eerste lid, onderdeel e (omzetting naar een ander natuurbeheertype),

  • artikel 8, eerste lid, onderdeel f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype)

De aanvraagcategorie die hieronder vallen betreft uitsluitend programmaaanvragen in het kader van de Ontwikkelopgave EHS/Natura2000. De volgende partijen kunnen gebruik maken van dit onderdeel van de openstelling: Staatsbosbeheer en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.

2.2 Subsidie functieverandering

 •  

 • € 23.000.000,– voor subsidies als bedoeld in:

  • artikel 15, onderdeel a (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein) voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen N01 tot en met N07 en N10 tot en met N17, betreft,

  • artikel 15, onderdeel b (realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap) voor zover het de realisatie van het beheerpakket landschap L01 01 t/m L01-09 betreft

De aanvraagcategorien die hieronder vallen betreffen: de zogenaamde bestuurlijke en juridische verplichtingen, de verbetervoorstellen, de Tender particuliere natuurrealisatie en enkele incidentele particuliere aanvragen in het kader van de Ontwikkelopgave EHS/Natura2000.

 

De gebieden genoemd onder 2.1 en 2.2 zijn weergegeven op de ambtitiekaart die bij het Natuurbeheerplan hoort. De ambitiekaart is te vinden op de Atlas van Overijssel: http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1, doorklikken naar LANDELIJK GEBIED, vervolgens NATUURBEHEERPLAN en dan Ambitiekaart aanklikken.

Door te klikken op een perceel kunt u zien welke regeling voor het betreffende perceel is opengesteld.

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

 

 • 1.

  Aanvragen voor subsidies SKNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2.1 en 2.2 van dit besluit, kunnen in de periode vanaf 1 april 2017 tot 1 januari 2020, ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225,8004 DE te Zwolle;

C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2014

 

 • 1.

  Op grond van artikel 14 van de SKNL wordt de hoogte van de investeringssubsidie als volgt bepaald:

  • a.

   Voor aanleg en herstel van natuurterreinen zijn de maximale subsidiabele kosten per hectare voor aanvragen bedoeld in paragraaf 2.1 onderdeel a vastgesteld op:

   • Geen maximum voor gebieden gelegen in de ontwikkelopgave Natura 2000 t.b.v de realisatie van een natuurbeheertype;

   • € 9.000,– voor alle overige gebieden in de EHS voor realisatie van een een natuurbeheertype, en

   • € 11.428,– voor alle overige gebieden in de EHS voor realisatie van een landschapstype.

D. NADERE BEPALINGEN

ARTIKEL II

De verdeling van de middelen zoals opgenomen in artikel I, onder 2, van dit besluit vindt plaats overeenkomstig artikel 3 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Natuur- & Landschap Overijssel.

ARTIKEL III

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zijn of worden goedgekeurd.

ARIKEL IV

De subsidies als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2.1 en 2.2 worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan, als subsidiabel is aangemerkt.

ARTIKEL V

Op basis van artikel 9b van de SKNL kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat een aanvraag voor een investeringssubsidie pas kan worden ingediend indien die aanvraag vergezeld gaat van een positief pré advies van Gedeputeerde Staten of een door Gedeputeerde Staten aan te wijzen adviseur omtrent de wenselijkheid, alsmede de efficiëntie en effectiviteit, van de voorgestelde investering. Ingeval van een programma aanvraag genoemd onder 2.1, onderdeel b van dit besluit is dit aan de orde, waarbij de aanvraag vergezeld moet gaan van een goedkeuring op de aanvraag door de programmaleider van de Ontwikkelopgave EHS/N2000.

ARTIKEL VI

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Zwolle, 4 april 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

de secretaris