Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 1644Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid-Holland, beschikking 10.63 Wet milieubeheer dempen twee watergangen Halve Raak 43 te Boskoop

 

Onderwerp

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij hebben besloten om een ontheffing te verlenen op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer. Deze ontheffing heeft betrekking op het verzoek van B.D. Rijnbeek Boomkwekerijen BV voor het dempen van twee watergangen met maximaal 3510 m³ aan houtachtig materiaal in losse vorm op de locatie Halve Raak 43, 2771 AC Boskoop.

 

Inzage

De beschikking en de overige relevante stukken liggen ter inzage van 20 april tot en met 1 juni 2017. U kunt de stukken op afspraak inzien tijdens kantooruren bij de ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn, telefoon 140172.

 

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen over de ontwerpbeschikking te hebben ingebracht. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; de beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide onder vermelding van 2016270463. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.