Wijziging Omgevingsverordening Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 4 april 2017– zaaknummer 2017-00124 tot wijziging van een regeling

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Gelet op Artikel 2.7.3.1 Omgevingsverordening Gelderland

Besluiten

Vast te stellen de volgende wijziging van de Omgevingsverordening Gelderland

Artikel I  

Het tweede lid van artikel 2.7.1.4 wordt gewijzigd als volgt:

Na het onderdeel d wordt een onderdeel e toegevoegd dat luidt

  • e.

    het aantal graven maximaal 50 per hectare bedraagt.

Artikel II  

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje-

Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst -

secretaris

Toelichting  

Bij de grote wijzigingsronde van de Omgevingsverordening Gelderland die Provinciale Staten op 1 maart 2017 hebben vastgesteld, is een aanvulling naar aanleiding van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke ordening, landelijk gebied en wonen op 15 februari 2017 in artikel 2.7.1.4. weggevallen in de gepubliceerde versie.

Het gaat om de eis dat in het Gelders Natuurnetwerk op een natuurbegraafplaats niet meer dan 50 graven per hectare kunnen worden gesticht.

In artikel 2.7.1.5 is dit wel correct verwerkt, maar in artikel 2.7.1.4 is de wijziging weggevallen. Dit wordt met dit besluit hersteld.

Naar boven