Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2017, 1527VerordeningenAchtste wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 24 maart 2015 de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant wijziging behoeft omdat Gedeputeerde Staten de subsidie pas kunnen vaststellen nadat de Europese subsidie op grond van het Europese programma is vastgesteld en derhalve de hoogte van de vastgestelde Europese subsidie bekend is;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    In artikel 2.13, tweede lid, wordt “artikel 22, tweede lid, onder a” vervangen door: artikel 20, zesde lid, artikel 21, tweede lid en artikel 22, tweede lid, onder a.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Achtste wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 28 maart 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger