Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015 op 25 november 2014 hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten ten behoeve van het slagen van de Subsidieregeling de subsidieontvangers meer tijd willen geven ten behoeve van de uitvoering;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe de Subsidieregeling wensen te wijzigen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015 wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    In artikel 12, onder b, wordt “drie jaar” vervangen door: vijf jaar.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015.

’s-Hertogenbosch, 21 maart 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Naar boven