Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2017, 1267Overige besluiten van algemene strekkingReglement gebruik collectief merk Koloniën van Weldadigheid

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 maart 2017, kenmerk 5.1/2017000743, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Reglement voor het gebruik van het collectief merk Koloniën van Weldadigheid en het bijbehorende beeldmerk (logo)

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

 

BESLUITEN:

 

 

het hierna volgende Reglement voor het gebruik van het collectief merk Koloniën van Weldadigheid en het bijbehorende beeldmerk (logo) vast te stellen.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

H. Brink, plv. voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

 

 

 

Uitgegeven 23 maart 2017

Artikel 1  

 • 1.

  Het bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk Kempens Landschap (hierna: Kempens Landschap vzw) en de provincie Drenthe hebben het recht en zijn bevoegd om in respectievelijk België en Nederland toe te staan dat rechtspersonen (waaronder begrepen personenvennootschappen) gebruikmaken van het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde collectieve merk Koloniën van Weldadigheid (hierna KvW genoemd) en logo, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement.

 • 2.

  Rechtspersonen die de bevoegdheid verwerven tot gebruik van het collectieve merk KvW en logo kunnen dit ter onderscheiding toepassen, bijvoorbeeld in communicatie-uitingen (zoals folders, websites, briefpapier en bewegwijzering).

 • 3.

  Rechtspersonen die de bevoegdheid tot gebruik van het collectieve merk KvW en logo hebben verworven, zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het collectieve merk en logo aan derden over te dragen.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Het gebruik van het collectieve merk KvW en logo moet schriftelijk aangevraagd worden bij Kempens Landschap vzw voor België en bij de provincie Drenthe voor Nederland.

 • 2.

  Alle gebruikers die de bevoegdheid verwerven voor het gebruik van het merk KvW en logo worden opgenomen in een register dat beheerd wordt door respectievelijk Kempens Landschap vzw en de provincie Drenthe. Het register is voor eenieder te raadplegen op de website www.kolonienvanweldadigheid.eu.

 • 3.

  De bevoegdheid voor het gebruik van het collectieve merk KvW en logo treedt pas in werking nadat de gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming heeft verkregen.

 • 4.

  De toestemmingsverklaring regelt hoe het merk KvW en logo dient te worden gebruikt, met inbegrip van het gebruik voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Voor het gebruik van het merk KvW en logo gelden de volgende richtlijnen:

  • a.

   het besluit om gebruik van het KvW-logo toe te staan is nauw verbonden met de kwaliteit en inhoud van het product waaraan het merk en logo verbonden worden. De belangrijkste criteria voor de goedkeuring van het voorgedragen product zijn de educatieve, wetenschappelijke, culturele of artistieke waarde ervan in relatie tot de werelderfgoedprincipes en –waarden en de manier waarop het product bijdraagt aan behoud van het werelderfgoed;

  • b.

   ondernemingen kunnen het merk KvW en logo en gedrukte media of anderszins alleen voor niet-commerciële voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten die niet direct aan commerciële producten verbonden zijn (zoals algemene informatie over het werelderfgoed) gebruiken om hun steun uit te drukken voor het werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. Nadere informatie wordt dan geregeld in een toestemmingsverklaring;

  • c.

   gebruik van het collectieve merk KvW en logo voor commerciële doeleinden kan alleen worden toegestaan als kan worden aangetoond dat het gebruik duidelijk ten goede komt aan het behoud van het werelderfgoed. In een overeenkomst tussen gebruiker en Kempens Landschap vzw respectievelijk de provincie Drenthe worden de voorwaarden voor het gebruik geregeld;

  • d.

   het logo mag onder geen beding gewijzigd worden toegepast door gebruikers;

  • e.

   van elk product waarbij het collectieve merk KvW en logo gebruikt worden ontvangen Kempens Landschap vzw voor België en de provincie Drenthe voor Nederland schriftelijke bewijsstukken.

 • 2.

  Kempens Landschap vzw en de provincie Drenthe mogen kwaliteitscontroles uitoefenen op de producten waaraan het logo verbonden is.

 

Artikel 4  

Indien respectievelijk Kempens Landschap vzw en de provincie Drenthe vaststellen of vermoeden dat een bepaling van dit reglement is of wordt overtreden, waardoor een bevoegd gebruiker niet langer voldoet aan de vereisten voor toelating tot gebruik van het collectieve merk, kan het bestuur van respectievelijk Kempens Landschap vzw voor België en de provincie Drenthe voor Nederland, de overtreder schorsen of maatregelen jegens de overtreder nemen.

 

Artikel 5  

 • 1.

  Elke gebruiker van het collectieve merk KvW en logo is verplicht iedere inbreuk op en onbevoegd gebruik van het collectieve merk en logo, dat hem/haar ter kennis komt, mede te delen aan Kempens Landschap vzw (België) en de provincie Drenthe (Nederland).

 • 2.

  Elke gebruiker van het collectieve merk KvW en logo is bevoegd bij de rechter in België dan wel Nederland een vordering in te stellen tegen ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruikmaakt van het collectieve merk en logo.

 

Artikel 6  

Tot wijziging van het reglement kan worden besloten door de provincie Drenthe en Kempens Landschap vzw. Kempens Landschap vzw stelt het Benelux Merkenbureau in kennis van elke wijziging in economische activiteiten met betrekking tot dit reglement.

 

Artikel 7  

 • 1.

  Het recht op het gebruik van het collectieve merk KvW en logo eindigt wanneer Kempens Landschap vzw (voor gebruikers in België) of de provincie Drenthe (voor gebruikers in Nederland) de bevoegdheid tot gebruik van het merk en logo herroept.

 • 2.

  De gebruiker wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt heeft, behoudens in gevallen waarin het herroepen van het gebruik van het merk en logo voortvloeit uit wijziging van het reglement, geen recht op vergoeding van de schade die hij lijdt, doordat hij materiaal voorzien van het collectieve merk, niet meer mag gebruiken.

 

Artikel 8  

De bevoegde gebruikers van het collectieve merk zijn niet meer aan dit reglement gebonden, zodra het collectieve merk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.

 

Artikel 9  

Dit reglement treedt in werking op de dag dat dit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.