Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 1167

Gepubliceerd op 17 maart 2017 09:00

Mandaatbesluit Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 14 maart 2017 hebben vastgesteld:

 

Mandaatbesluit Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis

 

Artikel 1 Mandaat

Aan het clusterhoofd Subsidies wordt, gedurende een pilotperiode van twee jaar, mandaat verleend voor het in afwijking van het bepaalde in artikel 3, artikel 6, sub c en artikel 9, tweede lid van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis, onder toepassing van de hardheidsclausule ook huurders van 76 jaar of ouder die aan de criteria van de Verordening voldoen voorwaardelijk een stimuleringslening toe te kennen, verstrekt door middel van een onderhandse akte. Het mandaat geldt ook voor de volgende stappen in het leningstraject.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 14 maart 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

dhr. drs. G.H.E. Derks


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl