Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 1026

Gepubliceerd op 9 maart 2017 09:09
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 van Gedeputeerde Staten van Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari 2017 hebben vastgesteld:

 

Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 van Gedeputeerde Staten van Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg;

 

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gezien de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Zeeland op 21 april 2015 de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 hebben vastgesteld, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

Overwegende dat de drie provincies gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze regeling en ervoor gekozen is om de uitvoering bij Stimulus programmamanagement onder te brengen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 wensen te mandateren aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder mandaatregister: openbaar register als bedoeld in artikel 12 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013.

 • 2.

  Daar waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, respectievelijk ondermandaat tot het nemen van besluiten ter uitoefening van bestuurs- en beheersbevoegdheden, wordt daar tevens onder verstaan volmacht, respectievelijk ondervolmacht en machtiging tot het uitoefenen van daarmee verbonden procedurele bevoegdheden.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verlenen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant mandaat tot het namens hen nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de bevoegdheid tot:

  • a.

   het buiten behandeling laten van subsidieaanvragen;

  • b.

   het weigeren, intrekken of wijzigen van subsidies;

  • c.

   het verlenen van voorschotten;

  • d.

   het betalen van subsidiebedragen in gedeelten;

  • e.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen;

  • f.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen;

  • g.

   de overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen;

  • h.

   het ondertekenen van namens Gedeputeerde Staten genomen besluiten.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verlenen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant mandaat tot het namens hen beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in de voorgaande leden, voor zover het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, niet door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in mandaat is genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten verlenen machtiging aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om hen te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter met betrekking tot (hoger) beroepen inzake in de voorgaande leden genoemde besluiten.

 • 5.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet niet op het wijzigen of intrekken van reeds vastgestelde subsidies.

 • 6.

  Het mandaat, zoals beschreven in de voorgaande leden, wordt verleend voor de looptijd van het Convenant Uitvoering MIT Zuid 2015.

Artikel 3 Ondermandaat

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant brengen in de door hen te nemen besluiten tot uitdrukking dat er sprake is van een in mandaat, namens Gedeputeerde Staten van Limburg, genomen besluit en van een door de provincie Limburg beschikbaar gestelde subsidie.

 • 2.

  De ondertekening van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste, tweede en derde lid, luidt:

   

  ‘Gedeputeerde Staten van Limburg,

  namens deze,

   

  [naamfunctionaris], [functie].’

   

  gevolgd door de handtekening van de functionaris.

Artikel 5 Instructies

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nemen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Artikel 6 Toepasselijke wet- en regelgeving

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nemen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheden, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 in acht.

Artikel 7 Informatieplicht

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen Gedeputeerde Staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming door hen gewenst is.

 • 2.

  Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de Provincie Limburg aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten voorzien Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van hun mandaat.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant brengen jaarlijks aan Gedeputeerde Staten verslag uit over de krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2.

  Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval:

  • a)

   een overzicht van de besteding van het voor het voorafgaande jaar uitgetrokken budget voor te verlenen subsidies.

  • b)

   een uiteenzetting van de bij de besteding opgedane ervaringen en de daaruit te trekken conclusies;

  • c)

   een opgave van alle in de voorafgaande periode in mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid, verschaffen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant desgevraagd alle informatie aan Gedeputeerde Staten ter zake van de uitoefening van de ingevolge dit besluit aan hen gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 9 Registratie en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister.

 • 2.

  Dit besluit wordt aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gezonden.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 van Gedeputeerde Staten van Limburg.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 februari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl