Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2016, 992Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Nationaal Park de Hoge Veluwe gemeente Ede

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen voor het verlengen van de uitvoeringsperiode voor het realiseren van heideverbindingen.

Mogelijkheid tot inzien

Het besluit ligt gedurende zes weken na de verzending ter inzage bij de receptiebalie in gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via www.gelderland.nl/bekendmakingen. Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2015-005978. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland