Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 987VerordeningenProvincie Zeeland – Wijziging Hoofdstuk 8 Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 februari 2015, nummer 16002330, houdende wijziging van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • gelezen het voorstel van werkveld services, nummer 16002330;

 • overwegende dat

  • voor verstrekking van subsidies in het kader van de Provinciale Impuls Wonen bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;

  • in de genoemde bijzondere bepalingen periodiek wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen en gewenste beleidswijzigingen te implementeren;

 • gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

 

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:

 

Artikel I  

 • a.

  Artikel 8.1, onderdeel d wijzigt als volgt: toekomstbestendige woning: woning die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van gebruikers, al dan niet na investeringen in de woning en minimaal levensloopbestendig en energieneutraal is.

 • b.

  Aan artikel 8.1 wordt toegevoegd een onderdeel p, q en r, luidende:

  • p.

   levensloopbestendige woning: een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Vereiste daarbij is dat de woning zonder trappen van buiten af bereikbaar en rolstoel toegankelijk is, waarbij de zgn. 'primaire ruimtes' (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden.

  • q.

   nul-op-de-meter/energieneutrale woning: woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfort niveau op jaarbasis voldoende energie opwekt om te voorzien in het huishoudelijk verbruik (electra, warm water, koken, verwarming);

  • r.

   sloop van een woning: van sloop is sprake indien de woning geheel wordt vernieuwd, met inbegrip van de fundering waardoor de regels van toepassing zijn inzake nieuwbouw die in het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen.

Artikel II  

Artikel 8.2, onderdeel c, wijzigt als volgt: het renoveren van minimaal drie aaneengesloten ongewenste particuliere woningen tot energieneutrale en levensloopbestendige woningen waarbij de minimale investering € 40.000 per woning bedraagt.;

 

Artikel III  

Artikel 8.2, onderdeel e en artikel 8.2, onderdeel f, komen te vervallen.

 

Artikel IV  

 • a.

  Aan artikel 8.3 wordt toegevoegd een nieuw derde lid, welke komt te luiden: Gedeputeerde staten kunnen op schriftelijk gemotiveerd verzoek gedurende de looptijd van een verleende subsidie in een individueel geval afwijken van het in het tweede lid, onder a genoemde.

 • b.

  Artikel 8.3, derde lid-(oud) wordt artikel 8.3, vierde lid.

Artikel V  

Artikel 8.8, onderdeel c, sub i, wijzigt als volgt: maximaal € 10.000 ten behoeve van de sloopkosten per woning; en

 

Artikel VI  

Artikel 8.8, onderdeel d, komt als volgt te luiden:indien er sprake is van het renoveren van minimaal drie aaneengesloten ongewenste particuliere woningen tot energieneutrale en levensloopbestendige toekomstbestendige woningen: €10.000 per omgevormde woning met een minimum investering per woning van € 40.000.

 

Artikel VII  

Artikel 8.9, tweede lid, onderdeel a, sub V en VI komen te vervallen.

 

Artikel VIII  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 februari 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 18 februari 2016

De secretaris, A.W. Smit