Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 976Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland – Vaststelling mandaatbesluit subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 ( POP-3) Zeeland onderdeel Jonge Boeren Regeling

Besluit van het college van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 februari 2016, nr . 16002351, ter verlening van mandaat, volmacht en machtiging tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ter uitvoering van het onderdeel Jonge Boeren regeling van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 ( POP-3) Zeeland aan de Algemeen Directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland,

Overwegende dat:

van 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 de subsidieregeling Jonge Boeren in het kader van POP-3 wordt opengesteld;

met de uitvoering van deze subsidieregeling Jonge Boeren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt belast;

 

Besluiten:

 

vast te stellen het navolgende:

 

Besluit mandaat RVO.nl POP3 provincie Zeeland

Artikel 1  

Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten die verband houden met de uitvoering van de Verordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland, onderdeel Jonge Boeren regeling, openstelling 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016.

 

Artikel 2  

 • a.

  Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

 • b.

  Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die hij heeft genomen.

Artikel 3  

De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan voor de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat, (onder)volmacht en machtiging verlenen aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen.

 

Artikel 4  

 • a.

  De bevoegdheid om op grond van de artikelen 1 en 2 beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens Gedeputeerde Staten.

 • b.

  Het krachtens mandaat, machtiging of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  Gedeputeerde Staten van Zeeland,

  Namens dezen,

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit mandaat RVO.nl POP3 provincie Zeeland.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 februari 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 18-02-2016

De secretaris, A.W. Smit