Besluit extern mandaat en machtiging gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND EN DE COMMISSARIS VAN DE KONING IN

GELDERLAND

maken bekend dat zij in hun vergadering van 5 januari 2016 het volgende hebben besloten: :

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND EN DE COMMISSARIS VAN DE KONING IN

GELDERLAND

Ieder voor wat betreft hun bevoegdheden;

Gelet op:

artikel 6:24 van de Wet ruimtelijke ordening, de Beleidsregels uitvoering

herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard 2015, artikel 10:3 van de

Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 158, eerste lid, onder a en e alsmede 176, tweede

lid, van de Provinciewet;

BESLUITEN:

vast te stellen het volgende Besluit extern mandaat en machtiging gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

Artikel 1

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard is bevoegd om namens Gedeputeerde Staten te besluiten tot het aangaan:

  • a.

   van overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, en

  • b.

   de ter voorbereiding daarvan te sluiten intentieovereenkomsten,

één en ander overeenkomstig het gestelde in de Beleidsregels uitvoering herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard 2015.

2. De voorzitter van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard is bevoegd om de overeenkomsten als bedoeld in het eerste lid namens de Commissaris van de Koning in Gelderland te ondertekenen.

Artikel 2

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een besluit op grond van dit mandaat.

 • 2.

  Bij de voorbereiding van de besluitvorming wordt de regeling Betrokkenheid van Provinciale Staten bij privaatrechtelijke rechtshandelingen, rechtsgedingen en civiele verdediging (PS2004-856) in acht genomen.

Artikel 3

Voor de bevoegdheden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, en artikel 2 is het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard bevoegd ondermandaat te verlenen aan de directeur van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

Artikel 4

De mandataris oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5

De mandataris stelt de provincie in kennis van krachtens mandaat of ondermandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door Gedeputeerde Staten gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

 • a.

  de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

 • b.

  advies nodig is van anderen dan de gemandateerde of onder hem ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt.

Artikel 6

De ondertekening van overeenkomsten bedoeld in artikel 1, tweede lid, luidt:

‘DE PROVINCIE GELDERLAND, OP GROND VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSARIS VAN DE KONING IN GELDERLAND RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGD DOOR’

Gevolgd door

‘DE VOORZITTER VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PROJECTBUREAU HERSTRUCTURERING TUINBOUW BOMMELERWAARD ‘

Gevolgd door de naam en de handtekening van de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit extern mandaat en machtiging gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd

Gegeven te Arnhem, 5 januari 2016 - zaaknummer 2015-007385

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

A.B. Nederlof

Naar boven