Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 923Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 - NB.15.048 (Kapelle)

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om VOF van der Maas-Dang, gelegen aan de Breijerweg 1 te Kapelle, in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning te verlenen voor uitbreiding van het melkveebedrijf. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

 

Zienswijze

Het ontwerpbesluit ligt van 17 februari t/m 30 maart 2016 ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00-17.00. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer W.N. Hage (tel. 0118-631118).

 

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.