Ontwerpbeschikking Natuurbeschermingswet 1998, Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer in Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen aan Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer voor het uitoefenen van beroepsvisserij in het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak tot 1 januari 2021.

Zienswijze

Een belanghebbende kan tijdens de periode van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen op de ontwerpbeschikking. De schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten:

- naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een motivering.

De zienswijze dient onder vermelding van ODH-2016-00003212 te worden gericht aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken vanaf 22 februari 2016 tot en met 4 april 2016 inzien op werkdagen:

-  bij de Omgevingsdienst Haaglanden, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 218 99 02;

- in de gemeentesecretarie bij de afdeling Samenleving van de gemeente Goeree-Overflakkee, tijdens kantooruren, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis, tel.nr. (0187) 47 55 55;

-  in het gemeentehuis van Moerdijk, van 8.30-12.00 uur, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen, tel.nr. 140168;

- in het gemeentehuis van Steenbergen, ma, wo en do van 9.00-13.00 uur, ver van 9.00-12.00 uur, andere tijden na telefonische afspraak, Buiten de Veste 1, tel.nr. 140167;

- in het gemeentehuis van Tholen, van 9.00-12.30 uur, van 12.30-16.30 alleen op afspraak, do van tevens van 18.00-20.00 uur, Hof van Tholen 2, tel.nr. 140166.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven