Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 773Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland - Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016 in de provincie Zeeland

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. Op 2 februari 2016 is de lijst met zwemwaterlocaties in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

In deze lijst zijn alle zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. De ontwerplijst met zwemwaterlocaties is in samenspraak met Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en de Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen.

 

Ter inzage en zienswijzen

 De ontwerplijst van de officiële zwemwaterlocaties 2016 ligt van 10 februari 2016 t/m 23 maart 2016, tijdens kantooruren, ter inzage op de volgende locatie:

  • -

    het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg (T: 0118 631011);

De stukken zijn ook te vinden op http://www.zeeland.nl/provinciaalblad.

 

Tot en met 23 maart 2016 kunnen schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit worden ingediend bij GS van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg, of per e-mail via provincie@zeeland.nl (o.v.v. "ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016").

Voor een toelichting, kopieën van stukken, eventuele inzage buiten kantooruren of het mondeling indienen van een zienswijze, kunt u contact opnemen met dhr. M. Bil (tel. 0118-631775).