Bekendmaking subsidieplafond kapitaal Kansen voor West II

Gedeputeerde Staten,

Gelet op:

Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb;

Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Alsmede gelet op de in artikel 2.5 van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland opgenomen verdelingsregels;

Besluiten:

Deelplafond 3. van € 4,15 mln. staat open voor:

Prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” en actielijn 5 “Proof of Concept financiering”.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor projecten die aansluiten bij de uitkomsten van de ex-ante kapitaalmarktanalyse Brandstof voor innovatief vermogen; Financiering innovatief MKB ln RIS-3 sectoren in Zuid-Holland’. Hieruit volgt dat het werkingsgebied van het financieringsinstrument de gehele provincie Zuid-Holland moet beslaan en alle RIS-3 sectoren moet omvatten. Ook moet deel II van de ex-ante analyse ‘Delivery en Management’ bijgevoegd worden bij de aanvraag. Middelen uit actielijn 3 worden uitsluitend toegekend in combinatie met middelen uit actielijn 5, dit betekent dat middelen uit actielijn 3 uitsluitend aangevraagd kunnen worden in combinatie met middelen uit actielijn 5.

Het maximale subsidiepercentage voor dit deelplafond is maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten.

Den Haag, 13 oktober 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. H. de Baas, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter

Naar boven